Документи

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон:  +387 (0)55 233 106
Факс: +387 (0)55 209 642

Адреса електронске поште: [email protected]


 

slika

Начелник: Славко Башић

Рођен је 1956. године у Бијељини.

Основну школу и  Гимназију завршио је у Бијељини. Дипломирао је 1983. године на Економском факултету у Београду на смјеру Статистика и кибернетика. Магистрирао је на Факултету за услужни бизнис у Новом Саду 2011. године.

1983-1992. године: руководилац плана и анализе и комерцијале у предузећу „Зенит“ у Бијељини;
1992-1994. године: помоћник директора ЈУ „Бања Дворови“;
1995-1999. године: директор ЈУ „Бања Дворови“;
1999-2001. године: директор АД „Развитак“ Дворови;
2001-2008. године: инвестициони директор, директор филијале и директор Фонда ПИО РС;
2008-2017. године: начелник Одјељења за друштвене дјелатности у Административној
служби, односно Градској управи Града Бијељина;
од 2017. године начелник Одјељења за Финансије у Градској управи Града Бијељина.

Ожењен, отац троје дјеце.


 

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Града који се односе на:

- праћење остваривања политике финансирања у Граду
- припремање нацрта/ приједлога буџета Града
- праћење и евиденцију прихода и извршење расхода буџета и израду финансијских извјештаја Града
- контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава
- праћење кредитне задужености, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


 

У Одјељењу финансије су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за буџет
- Одсјек за финансије и рачуноводство
- Одсјек за трезорОдсјек за буџет


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 433

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Нада Спасојевић


У Одсјеку за буџет обављају се сљедећи послови:
- спровођење процеса припреме и израде буџета у складу са буџетским календаром
- давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева
- припрема и израда нацрта биланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући нацрте одлуке о буџету и одлуке о извршењу буџета
- организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника
- анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава, покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта ребаланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући потребна акта
- давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и мјесечних финансијских планова
- сарадња са Одсјеком за финансије и рачуноводство и Службом за трезор и извјештавање у циљу добијања података и информација неопходних у процесу буџетирања
- израда и развој мјесечних и кварталних планова буџетских корисника
- давање сагласности на приједлог рјешења о реалокацији планираних средстава између буџетских корисника/потрошачких јединица
-  израда свих извјештаја о оствареним приходима, усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима, рјешавање рекламације банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода Града
- перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим организационим дијеловима Градске управе и предлагање рјешења за њихову наплату
- извјештавање начелника Одјељења о захтјевима буџетских корисника
- израда извјештаја за Скупштину Града, Градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу и друге кориснике података по потреби
- сарадња са другим одјељењима и одсјецима у Градској управи и размјена података из дјелокруга рада Одсјека
- евиденција о кредитном задужењу Града
- прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу за надлежне органе и институције
- прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима, гаранцијама и достављање Министарству финансија извјештаја о отплатама кредита
- планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима
- покретање налога за набавке из дјелокруга Одјељења
- израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсјеку
- унапређење система управљања квалитетом ИСO 9001-2008 из дјелокруга рада Одсјека
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њихове имплементације
- спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

. . . . . . . . . .


Одсјек за финансије и рачуноводство


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 279

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Боса Мијатовић


У Одсјеку за финансије и рачуноводство обављају се сљедећи послови: 

- учешће у изради биланса буџета Града и праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама Градске управе, усаглашавање података и информација о њиховој  буџетској потрошњи
- учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода
- формална и суштинска контрола финансијске документације Градске управе (ликвидатура) документације и попуњавање трезорских образаца
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- обрачун и исплата плата и других примања запослених
- обрачун и исплата накнада одборницима и члановима скупштинских комисија
- обрачун и исплата лицима ангажованим по уговорима
- евиденције о пореским пријавама и статистичке евиденције
- послови благајне
- вођење евиденција о јавним добрима, основним средствима и ситном алату и инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда
- издавање потврда и увјерења из дјелокруга рада Одсјека
- израда извјештаја за Скупштину Града, градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу, буџетске кориснике и друге кориснике података по потреби
- давање упутстава и смјерница за попис имовине, праћење пописа, координација активности пописа
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њиховог извршења
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

. . . . . . . . . .


Одсјек за трезор

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 107

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Гордана Којић
 

У Одсјеку за трезор обављају се сљедећи послови:

- учешће у изради биланса буџета Града и праћењу његовог извршења по свим потрошачким јединицама
- координација рада са Министарством за финансије у вези са вођењем и развијањем трезорског пословања
- пријем и контрола образаца за трезорско пословање, унос података и вођење помоћних књига и главне књиге трезора Града
- консолидовање и усаглашавање књиговодствених евиденција између трезора Града и буџетских корисника/ потрошачких јединица
- израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Града, у складу са правилником и стандардима извјештавања
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- дистрибуција и креирање трезорских извјештаја, у сарадњи са Министарством финансија
- плаћање по свим основама
- контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава са становишта трезорског пословања, укључујући све потрошачке јединице
- израда свих процедура везаних за трезорско пословање и осталих процедура и праћење њиховог извршења
-  књижење других рачуна посебних намјена
- отварање и затварање рачуна, иницирање налога за избор банака, укључујући израду посебног дијела тендерске документације
- сортирање и чување документације у складу са прописима
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења