Документи

Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада
- предшколско и школско васпитање и образовање
- здравствену и социјалну заштиту
- науку
- културу
- спорт и физичку културу
- омладинско организовање
- наталитет и демографску политику
- породицу и заштиту права дјеце
- јавно информисање
- хуманитарне дјелатности
- невладине организације
- вјерска питања
- послове везане за избјеглице, расељена лица и повратнике
- службу правне помоћи грађанима као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

 

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 117
Факс: +387 (0)55 233 155

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]
 

slika

 

 

 

 

 

 

 

Начелник: Самер ел Цхекх

Рођен је 1978. године у Бијељини.
Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, смјер Арапски језик завршио је 2004. године.
У Градској управи Града Бијељина запослен од 2006. године на пословима самосталног стручног сарадника за израду и моноторинг пројеката у избјегличким и повратничким насељима и шефа Службе за здравство и социјалну заштиту.
Учесник је бројних семинара везаних за проблеме расељених лица, избјеглица, повратника и Рома. Учествовао у раду бројних комисија везаних за рјешавање проблема избјеглог и расељеног становништва, повратника, Рома, комисија за избор директора и чланова управних одбора јавних установа и комисија за јавне набавке Града Бијељина. 
Активно познаје енглески и арапски језик, као и рад на рачунару.

Ожењен, отац двоје дјеце.


 

У Одјељењу за друштвене дјелатности организовани су

1. одсјеци:

- Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
- Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
- Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

2. Служба правне правне помоћиОдсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 171

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Милан Лазић


У Одсјеку за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама обављају се следећи послови: 
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Градске управе и надлежним државним органима, организацијама  и институцијама у оквиру овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области културе, спорта и физичке културе и односа са вјерским заједницама
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града и одговора се за њихов квалитет
- сарадња са установама из области културе, спорта и вјерским институцијама
- учешће у изради нормативних и других аката које доноси Скупштина Града из области друштвених дјелатности
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката из дјелокруга рада Одјељења
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- примјена и праћење прописа и других аката из области рада Одсјека
- учешће у изради Приједлога буџета Града
- израду извјештаја о раду и реализацију закључака Скупштине Града
- учешће у изради Програма рада Скупштине града и израда Програма рада Одјељења
- израда оперативних планова по областима које су у надлежности Одсјека
- обављање и других послова по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и других послова који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

. . . . . . . . . .


Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 156

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Љубиша Танацковић


У Одсјеку за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица обављају се следећи послови:

- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Града Бијељина, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града
- сарадња са здравственим и институцијама социјалне заштите у остваривању њихових права и обавеза
- подршка остваривању права и обавеза повратника и расељених лица
- израда евиденција и база података о стању враћене имовине и њеној обнови
- израда базе података о збрињавању повратника и расељених лица на подручју Града
- сарадња са надлежним службама у општинама повратка
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката које доноси Скупштина Града из области за које је надлежан
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката из дјелокруга рада Одјељења
- праћење и примјена прописа и других аката из области рада Одсјека
- учествује у изради програма рада Скупштине Града и програма рада Одјељења
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


. . . . . . . . . .

 
Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 154

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Љубица Млађеновић


У Одсјеку за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту обављају се следећи послови:

- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Градске управе, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града
- сарадња са установама из области образовања и науке, породичне заштите, невладиним и омладинским организацијама у остваривању њихових права и обавеза
- стручни и управно-правни послови у првостепеном поступку доношења рјешења о студентским стипендијама и материјалним трошковима средњих школа, као и уговора који су везани за рјешења
- вођење регистра организација младих на подручју града
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката које доноси Скупштина Града, из области за које је надлежан
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката из дјелокруга рада Одјељења
- праћење и примјена прописа и других аката из области рада Одсјека
- учешће у изради програма рада Скупштине Града и програма рада Одјељења
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

. . . . . . . . . . 
 

Служба правне помоћи

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 450

Служба правне помоћи je самостална служба за пружање бесплатне правне помоћи грађанима са подручја Града, искључујући послове заступања корисника у било коме од поступака.
Служба правне помоћи, у складу са законом, путем овлашћеног службеника пружа бесплатну правну помоћ грађанима:
- давањем правних савјета из области у којима може сачињавати исправе, поднеске, захтјеве и друга правна акта
- састављањем исправа, у складу са законом (уговора, тестамената и др.)
- сачињавањем правних средстава и поднесака као што су: молбе, захтјеви, приједлози, представке, приговори, тужбе, жалбе, ванредни правни лијекови и друга правна акта из области парничног, извршног, ванпарничног, управног поступка и поступка у управном спор
- сачињавањем захтјева или другог акта за заштиту права и на закону заснованих правних интереса код послодавца, органа или организације која о томе одлучује
- обављањем послова, из дјелокруга рада, у оквиру посебних пројеката у чијој реализацији учествује Град Бијељина
- обављањем и других послова на основу писменог налога Градоначелника.

РАНГ - ЛИСТА Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години
0.23 MB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - магистарски рад
0.22 MB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - докторска теза
0.22 MB
Захтјев за финансирање научно-истраживачког рада
0.11 MB
Обрасци за кандидовање пројеката
0.1 MB
ЛОД билтен (август 2015)
2.86 MB
Ранг-листа пројектних приједлога ОЦД примљених по Јавном позиву за ОЦД у оквиру пројекта ЛОД IV у Граду Бијељина
0.2 MB