Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Наредба о измјени наредбе о општој систематској дератизацији на подручју Града Бијељина

slika

На основу члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', број 14/10) и члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина”, број 9/17 ) Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и


НАРЕДБУ О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА


Члан I.

У Наредби о општој систематску дератизацији на подручију града Бијељина  („Службени гласник Града Бијељина број 20/17) члан 2. мијења се и гласи:

II.

Систематску дератизацију вршити у периоду од  02.10.-31.12.2017. године и то у:

1. Породично стамбени, помоћни и остали објекати пољопривредног  газдинства у селу и граду,
2. Подрумске просторије стамбених зграда,
3. Школске и предшколске установе са пратећим објектима,
4. Дом здравља и подручне амбуланте,
5. Вјерски објекти, сеоска гробља, сеоска игралишта, мјесне канцеларије и објекти мјесних заједница,
6. Дивља одлагалишта смећа и напуштена домаћинства,
7. Високошколских установа,
8. Болница,
9. Кишна канализациона мрежа са новоизграђеном канализационом мрежом,
10. Отворене површина у јавној употреби (пијаце, градска гробља, градски стадиони и др),
11. Депоније смећа,
12. Ободни канали у систему одбране од поплава са пратећим пропратним насипима,
13. Савски и дрински одбрамбени насип са пратећим објектима,
14. Пропратни појас уз канале I, II, III, реда система хидромелиорације, и
15. Сви пословни објекти без обзира на врсту дјелатности и облик својине.

Члан II.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику града Бијељина.


Број: 02-014-1-1482/17                                                                     
Датум, 23.10.2017. године                                                  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић


 

Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

slika

На основу Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, који је објављен 21.08.2017. године, Комисија за евалуацију приспјелих пријава, објављује списак полазника обуке:

Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

I – Група (број полазника 27) Оператер на ЦНЦ машини за обраду дрвета

Теоријски дио обуке одржаће се почев од 06.11.2017. године у просторијама Техничке школе „Михајло Пупин“ на адреси Атинска 13, са почетком од 19:15 часова - ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО СВИХ ПОЛАЗНИКА.

II – Група (број полазника 27) Оператер на ЦНЦ машини за обраду дрвета

Теоријски дио обуке одржаће се почев од 11.12.2017. године у просторијама Техничке школе „Михајло Пупин“ на адреси Атинска 13, са почетком од 19:15 часова - ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО СВИХ ПОЛАЗНИКА.

 

Списак пријављених учесника подијељених у групе можете наћи на сљедећем линку.
Распоред теоријске и практичне обуке по групама су на сљедећем линку.


О Г Л А С о продаји непокретности означене као кп. 788, к.о. Дворови

slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) ,Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. 788, к.о. Дворови , број 01-022-103/17 од 30. октобра 2017. године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/17) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се

О Г Л А С  о продаји непокретности означене као  кп. 788, к.о. Дворови

1. Град Бијељина продаје непокретности у својини, означене као:
- к.п. број 788, зв. „Пашњачић“, по култури шума 3.класе, површине 384 м2, уписана у лист непокретности број 175 к.о. Дворови, у којем је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.п. број 788 зв. „Пашњачић“, по култури шума 3.класе, површине 384 м2, уписана у зк.ул. број 292 к.о. Дворови, у којем је Општина Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1.
2. Продаја  непокретности-грађевинског  земљишта  извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати дана 25.11.2017 .године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала) са почетком у 11 часова.
3. Почетна продајна цијена непокретности за к.п. 788 износи 1.920,00 КМ.
4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај износ не може бити мањи  од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 788 износи 1.000,00 КМ
Уплату извршити на јединствен рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитације, а  доказ о извршеној уплати поднијети Комисији
5. Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији)имају сва правна и физичка лица. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош..) као и пуномоћ лица које их опуномоћује да у његово име учествују у поступку.
Правна  лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица као и овлаштење лица које их представља.
6. Заинтересована лица могу извршити увид у стање непокретности и документацију о непокретности  која се продаје и добити тражене информације у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, сваког радног дана од 08,00 до 16,00 часова.
7. Са учесником лицитације који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
8. Ако  учесник  лицитације  чија је понуда  утврђена  као најповољнија одустане  од  закључења  уговора, губи  право  на  повраћај  кауције.
9. Продајну цијену наведене  непокретности  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора.
10. Предаја непокретности у посјед извршиће се у року од 8 (осам) дана након исплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник .
11. Трошкове израде нотарске исправе - Уговора као и трошкове првођења истог сноси купац.
12. Поступак лицитације непокретности у својини града  Бијељина  спровешће  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  општине  Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16).
13. Оглас за продају непокретности из тачке 1. објавиће се у листу „ОСЛОБОЂЕЊЕ'',  на огласној табли Градске управе  града  Бијељина и  веб сајту града  Бијељина.  

Број:02-014-1-1837/2017
Датум, 08.11.2017. године

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Мићо Мићић


 

О Г Л А С о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“

slika

На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12),  члана 2. тачка II. Прва фаза уређења земљишта, под Б. Лицитациони поступак, Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „АТЦ“ („Службени гласник општине Бијељина“,бр.02/10), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-105/17 од 30. октобра 2017.године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/17),  као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног комкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16),   о б ј а в љ у ј е    с е

О Г Л А С о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“

1.Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења, означено као:
- кп.бр. 728/124 звн.“Ковиљуше“ њива 5.класе површине 3.168м2, уписаног у Лист непокретности-препис број: 2223/17 к.о. Бијељина Село и у зк.ул.бр. 1291  к.о. Бијељина Село као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1
У складу са спроведбеним документом просторног уређења, регулационим  планом „Индустријска зона 3“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 05/15), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони). Земљиште је опремљено основном  комуналном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.
2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 26.11.2017.године, у згради  Скупштине Града Бијељина (Велика сала)   са почетком у  12.00 часова.
3. Почетна продајна цијена за земљиште означено као кп.бр. 728/124 к.о. Бијељина Село износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесетконвертибилнихмарака)
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.
Кауција за предметно грађевинско земљиште износи 6.336,00 КМ (словима: шестхиљадатристатридесетшестконвертибилних марака)
4. Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе једа од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.
5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 08.00 до 16.00 часова.
6. Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити једнократно, с тим да се купопродаjна цијена умањује за  10%. Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед. Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у мјесецу, за текући мјесец. Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до исплате рате. Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене из Уговора. Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  непокретности.
7. Купац је у обавези да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта. Уколико купац у крајњем року од двије године не испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је започета градња објекта.
8. Накнаде за прикључења  на  изграђену комуналну инфраструктуру извршиће се према мјерилима и условима надлежних комуналних јавних предузећа, и исте сноси купац.
9. Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.
10. Овај Оглас објавиће се  у локалном листу  „Семберске новине“, дневном листу „ОСЛОБОЂЕЊЕ“, на огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.

Број: 02-014-1-1838/17
Датум: 08.11.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић


 

Позив за доставу пројеката - УН Фонд за спречавање насиља над женама

slika

УН Фонд за спречавање насиља над женама расписао је Јавни позив за достављање пројеката.

Износи грантова:

- ЛОТ1: 150.001 - 1 милион америчких долара (за све организације цивилног друштва - ОЦД)
- ЛОТ2: 50.000 - 150.000 америчких долара (за мале ОЦД - организације које имају годишњи буџет мањи од 200,000 америчких долара у посљедње три године).

Трајање пројекта / гранта: 3 године

Приоритетна подручја:
- Унапређење приступа мултисекторским услугама за заустављање насиља над женама и дјевојчицама;
- Унапређење законодавства и политика за превенцију и заустављање насиља над женама и дјевојчицама;
- Унапређење превенције насиља над женама и дјевојчицама кроз промјене у знању, ставовима и праксама;
- Адресирање насиља над женама и дјевојчицама у контексту тренутне избјегличке кризе;
- Адресирање насиља над женама и дјевојчицама са потешкоћама у развоју.

Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:

http://untf.unwomen.org/en/what-we-do/grant-making/application-guidelines

Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице јер су оне једини валидни извор информација. Градска управа само прослеђује информације, али није одговорна за измјене које донатор може да направи.


 

SHL - Фонд омладинског ангажмана

slika

Уколико имате идеју коју желите реализовати у својој локалној заједници и за то Вам је потребан новац и менторска подршка.
Уколико желите допринијети популаризацији и развоју омладинског ангажмана и активизма младих у БиХ кроз иновативан и креативан приступ.

АПЛИЦИРАЈТЕ НА ФОНД ОМЛАДИНСКОГ АНГАЖМАНА

Фонд омладинског ангажмана нуди прилику свим младим из БиХ, посебно онима без искуства у омладинском ангажману, да се пријаве за финансијску и менторску подршку како би организовали активност у својим локалним заједницама.

За финансијска средства у износу до 4.000КМ могу се пријавити омладинске или невладине организације, неформалне омладинске групе и појединци. Идеје и активности с којима се пријављују требају бити усмјерене на младе од 14 до 28 година и доприносити развоју локалне заједнице, школа или младих у тој заједници.

Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:

 http://www.shl.ba/index.php/lat/novosti/item/234-prijavi-svoj-projekat-do-05-12-2017

Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице јер су оне једини валидни извор информација. Градска управа само прослеђује информације, али није одговорна за измјене које донатор може да направи.


 

Сајам средњих школа и занимања Бијељина - „Изабери школу – изабери будућност“

slika

САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ЗАНИМАЊА БИЈЕЉИНА  „ИЗАБЕРИ ШКОЛУ – ИЗАБЕРИ БУДУЋНОСТ“
28.11.2017. године
Спортска дворана Гимназије „Филип Вишњић“ Бијељина

Градска управа Града Бијељина у сарадњи са ОКЦ (Омладински комуникативни центар) Бањалука организује по трећи пут Сајам средњих школа и занимања  „Изабери школу – изабери будућност“.
Прелаз из основне у средњу школу важан је животни догађај, а тиме и стресан период, како за дјецу, тако и за родитеље. Избор школе, а самим тим обично и избор будућег занимања, једна је од првих већих и важнијих одлука коју дијете доноси.
,,Како изабрати праву средњу школу за себе, које све школе и смјерови постоје?“ само су нека од питања која себи сваки будући средњошколац постави.
Сајам дугорочно гледано доприноси смањењу стопе незапослености на подручју града Бијељине. Циљ Сајма је информисање ученика завршних разреда основних школа о свим постојећим занимањима у средњим школама у Граду Бијељина, као и подизање свијести ученика и родитеља о стручним занимањима и могућностима за запослење након завршетка једне стручне школе. На Сајму ће се представити средње школе са подручја Града Бијељина као и Средња стручна школа Угљевик.
Ове године Сајам ће бити прије свега фокусиран на дефицитарна стручна занимања (столар, машински техничар, обрађивач метала резањем, кувар, кулинарски техничар, конобар, пекар, прехрамбени техничар и прехрамбени прерађивач) која су промовисана кроз пројекат „Практична настава на радном мјесту“ – Програм „Прилика плус“. Пројекат је финансиран од стране Владе Швајцарске, суфинансиран од стране Града Бијељина, а на нивоу Републике Српске спроводи га Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа „РАРС“ на подручју Републике Српске. Координатор Пројекта за подручје Града Бијељина је градски Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.
У пројекат су биле укључене три средње стручне школе (Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Средња стручна школа Јања и Пољопривредна и медицинска школа Бијељина), као и 7 предузећа у коју дјеца иду на практичну наставу из те три средње школе (А.Д. „Орао“, ДОО „Мега-дрво“, А.Д.“Житопромет“, Д.О.О.“ SAN MARCO“, ЈУ „Васо Бутозан”, Д.О.О. „Глобус“ и ЕТНО СЕЛО „Станишићи“). Све три школе и поменута предузећа ће на посебан начин промовисати поменута занимања као и све активности које су у оквиру Пројекта реализоване. Поред поменутих занимања посебан фокус ће бити стављен и на занимање фризер, које је годинама једно од најдефицитарнијих и истовремено најактуелнијих, а увођење тог занимања је планиран за школску годину 2018/2019.


 

Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2017. години

slika

Министарство породице, омладине и спорта ће суфинансирати активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској.

1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА
Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 150.000,00 КМ врши се за суфинансирање спортских активности у износу од 1.000,00 КМ до 20.000,00 КМ, а које се односе на:
а) организацију традиционалних спортских манифестација или турнира међународног и републичког значаја (у циљу развоја и промоције спорта Републике Српске),
б) учешће на међународним такмичењима - регионална лига, европске и свјетске лиге/првенства/купови (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске).

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају спортске организације са сједиштем у Републици Српској које испуњавају услове из тачке 1. конкурса, односно да су:
- уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања конкурса,
- доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2015/16. години, по било којем основу.
Овај конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства  породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА СЈЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ''.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible4


 

Конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2017. години

slika

Министарство породице, омладине и спорта ће суфинансирати пројекте изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске.

1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА
Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 90.000,00 КМ врши се за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ по пројекту, а који се односе на:
а) изградњу спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортскм активностима),
б) реконструкцију, санацију и адаптацију спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима).

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу имају:
а) спортске организације Републике Српске које су:
    - уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта,
    - доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2016. и 2017. години по било којем основу;
б) јединице локалне самоуправе Републике Српске и
в) образовне институције Републике Српске (основне, средње школе и универзитети).

Овај конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible4


 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката

slika

Министарство породице, омладине и спорта расписало је конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката на који се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).
Максималан износ појединачних средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 5.000,00 КМ, а републичких омладинских организација 10.000,00 КМ.
Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката су :
а)  да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
б)  да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,
г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
д)  да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу  и
е)  да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

Конкурс је отворен до 6.12.2017.године а све информације у вези са конкурсом и апликациони обрасци налазе се на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx#collapsible6)


 

Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс за пријем приправника
0.08 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс
0.13 MB
Образац за пријаву на интерни конкурс
0.12 MB