Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Јавни позив за прикупљање приједлога за додјелу признања Града за волонтерски активизам

slika

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 11. Закона о граду („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина “, број: 9/17), члана 1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11) и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу признања града за волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града Бијељина, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ


I
Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога за додјелу признања града за волонтерски активизам (у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
                                                          

II
Признања се додјељују организаторима волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима за  додјелу признања „Захвалница волонтеру / организатору волонтирања“ и
„Награда Града Бијељине за волонтерски активизам“.

III
Избор кандидата за додјелу признања града за волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).

IV
Приједлог за додјелу признања „Награда Града Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:
- назив награде за коју се предлаже,
- податке о предлагачу и кандидату за додјелу признања ( име и презиме за физичка лица, односно назив, сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
- писану сагласност кандидата за учешће у овом поступку одабира,
- опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов значај за ширу друштвену заједницу,
- попис приложене документације која потврђује да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у подручју за које се додјељује ово признање града (потврда, уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски запис и сл.).
Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/организатору волонтирања“, поред
наведеног кандидата и предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге због чега се неко лице предлаже.Уз приједлог се може доставити и одговарајућа документација, а обавезно ће се доставити по захтјеву Комисије.

V
Пријаву могу поднијети сва заинтересована физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу јавног позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам.

VI
Сви обрасци се могу преузети у згради Градске управе Града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници града www.sobijeljina.org

VII
Jавни позив ступа на снагу објављивањем у "Службеном гласнику Града Бијељина".
Јавни позив биће објављен у Ослобођењу, “Службеном гласнику Града Бијељина “ и на огласној табли града Бијељине. Рок за достављање приједлога истиче 30. октобра текуће године.

Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Градске управе Града Бијељине или слати путем поште на адресу:

Република Српска
Градска управа Бијељина
Краља Петра I Карађорђевића 1
Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам, са назнаком:
НЕ ОТВАРАЈ !

VIII
О резултатима конкурса за избор кандидата, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !


Број:02/5-435-1-33/17                                         
Бијељина,                                     
Датум: 27.09.2017.године


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић