Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Наредба о измјени наредбе о општој систематској дератизацији на подручју Града Бијељина

slika

На основу члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', број 14/10) и члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина”, број 9/17 ) Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и


НАРЕДБУ О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА


Члан I.

У Наредби о општој систематску дератизацији на подручију града Бијељина  („Службени гласник Града Бијељина број 20/17) члан 2. мијења се и гласи:

II.

Систематску дератизацију вршити у периоду од  02.10.-31.12.2017. године и то у:

1. Породично стамбени, помоћни и остали објекати пољопривредног  газдинства у селу и граду,
2. Подрумске просторије стамбених зграда,
3. Школске и предшколске установе са пратећим објектима,
4. Дом здравља и подручне амбуланте,
5. Вјерски објекти, сеоска гробља, сеоска игралишта, мјесне канцеларије и објекти мјесних заједница,
6. Дивља одлагалишта смећа и напуштена домаћинства,
7. Високошколских установа,
8. Болница,
9. Кишна канализациона мрежа са новоизграђеном канализационом мрежом,
10. Отворене површина у јавној употреби (пијаце, градска гробља, градски стадиони и др),
11. Депоније смећа,
12. Ободни канали у систему одбране од поплава са пратећим пропратним насипима,
13. Савски и дрински одбрамбени насип са пратећим објектима,
14. Пропратни појас уз канале I, II, III, реда система хидромелиорације, и
15. Сви пословни објекти без обзира на врсту дјелатности и облик својине.

Члан II.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику града Бијељина.


Број: 02-014-1-1482/17                                                                     
Датум, 23.10.2017. године                                                  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић