Документи

Вијести

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 2018. ГОДИНИ

slika

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А
М И Н И С Т А Р С Т В О   Т Р Г О В И Н Е   И   Т У Р И З М А
Трг Републике Српске број 1., Бања Лука, тел: 051/338-769, факс: 051/ 338-870,
E-mail:[email protected]

Број: 14-07-325-21/18
Датум: 20.03.2018. године
 
На основу члана 91. Закона о туризму  („Службени гласник Републике Српске„ брoj 45/17) и члана 6. Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", брoj  01/18), а у вези са Стратегијом развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. година („Службени гласник Републике Српске„ број 68/11), Министарство трговине и туризма, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  У  ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 2018. ГОДИНИ

I
(1) Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2018. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/18) (у даљем тексту: Уредба).
(2) У 2018. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe  пројектнe активности:
1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,
2)    изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:
    1. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
    2. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,
3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:
1. финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
2. финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,
3. финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,
4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :
1. реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
2. организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,
5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.
 (3) Уредба, као и остала попратна документација у вези са Конкурсом  доступна је на интернет страници Министарства, односно на "web" порталу Владе Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mtt/Pages/Default.aspx (Јавни конкурс за пројекте у туризму и угоститељству)

                                                                                                  II
    Намјенска средства за развој туризма  и угоститељства  додјељују се у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.

III
 Право на финансирање пројеката из намјенских средстава  из тачке I овог Конкурса имају субјекти, oдносно корисници регистровани у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности, и то:
1) привредна друштва и предузетници,
2) физичка лица која пружају угоститељске услуге на селу, апартману, кући за одмор, односно соби за изнајмљивање,
3) удружења, невладине организације и остале непрофитне организације,
4) пољопривредне задруге,
5) туристичке организације града или општине и остале јавне установе и правна лица основана на нивоу јединице локалне самоуправе,
6) јавне установе и јавна предузећа које оснива Република  Српска.    

IV
(1) Субјекти из тачке III овог Kонкурса обавезни су да испуне опште и посебне услове за финансирање пројеката из намјенских средстава.
(2) За учествовање на Конкурсу, субјекти из тачке III овог Kонкурса дужни су да  Министарству трговине и туризма доставе Пријаву  за додјелу намјенских средстава на прописаном обрасцу.  Образац пријаве за додјелу намјенских средстава доступан је на  интернет страници Министарства на начин како је то наведено у тачки I подтачка (3) Конкурса.
(3) Субјекти из тачке III овог Kонкурса достављају једну Пријаву  за додјелу намјенских средстава  за сваки појединачни пројекат. Субјекат из тачке III овог Kонкурса може доставити максимално 2 (двије) Пријаве  за додјелу намјенских средстава за два пројектна приједлога.
(4) Уз Пријаву  за додјелу намјенских средстава  достављају се  докази  којима апликанти  доказују испуњеност општих услова за учествовање на конкурсу у складу са Уредбом, и то:
1. копију извода о упису у регистар надлежног органа (орган јединице локалне самоуправе, регистарски суд, републички орган управе, Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге или други орган) зависно од облика организовања подносиоца пријаве,
2) оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана расписивања Конкурса,
3) копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну и
4) доказ о уплати републичке административне таксе  у износу од 20,00 КМ према тарифном броју 81. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 67/13), изузев за  субјекте који су према члану 13. Закона о републичким таксама ослобођени плаћања  административне таксе. Административна такса се уплаћује за сваку појединачну Пријаву  за додјелу намјенских средстава.
V
 Уколико подносилац Пријаве за додјелу намјенских средстава захтијева финансирање, односно суфинансирање пројектних активности из тачке I подтачке (2) под 2) "изградња туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре", поред документације из тачке IV  Конкурса, дужан је да достави:
1. грађевинску дозволу или дозволу за извођење одређених врста радова или
2. основ коришћења непокретности, опре¬ме или извршења услу¬га¬ или радова,  односно други доказ (инвестициони план, студија економске оправданости, уговор са правним или физичким лицима који на посредан или непосредан начин учествују у реализацији активности која се финансира додјелом намјенских средстава).

VI
    (1) Пријава за додјелу намјенских средстава и пратећа документација достављају се у штампаном облику.
    (2) Изузетно, поједина документација (аудио, видео и графички прикази и документи) може се доставити у електронском облику на преносном медију као што је CD, DVD, USB.

VII
(1) Поступак оцјене испуњености формално-правних услова за учествовање на Конкурсу и  вредновања пројектних приједлога извршиће Комисија  за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма у складу са чланом  8.  Уредбе.
(2) Критерији за финансирање пројеката из намјенских средстава за развој туризма прописани су у члану 91.  Закона о туризму, а разрађени у чл. 9. и 10. Уредбе.

VIII
(1) Конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске", у "Службеном гласнику Републике Српске" и  на интернет страници Министарства.
(2) Рок за подношење Пријаве  за додјелу намјенских средстава на Конкурс је 30 дана од дана његовог објављивања у  "Службеном гласнику Републике Српске".  
(3) Пријава за додјелу намјенских средстава, са пратећом документацијом доставља се на адресу: "Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма - Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма", Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Министарства трговине и туризма у коверти, са обавезном назнаком "Јавни конкурс за финансирање пројеката из области туризма и угоститељства у 2018. години".
     (4) Све додатне информације у вези са Конкурсом  могу се добити у Министарству трговине и туризма, сваким радним даном од 07.30 до 15.30 часова, позивом на тел.: 051/338-740,  051/338-764, 051/338-738.
                                                                                     
                                                                                                   М И Н И С Т А Р
                                                                                                
                                                                                              Др Предраг Глухаковић