Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANjINE ZA DODJELU POMOĆI, ODABIR KORISNIKA I REALIZACIJU PROJEKTA “STAMBENO ZBRINjAVANjE ROMA 2020-2021 U GRADU BIJELjINA”Na osnovu člana 24. i člana 59. stav (1) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/2016, 36/2019 i 61/2021), člana 26. i člana 71. stav (1) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 9/2017), člana 12. Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizacije projekata za stambeno zbrinjavalje Roma u Bosni i Hercegovini, donijetog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj:01-39-2937-1/13- PREČIŠĆENI TEKST, Sporazuma o međusobnim odnosima između CARITAS Švajcarske i Grada Bijeljina, broj: 02-07-7/20 od 29.03.2021. godine u realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u Gradu Bijeljina” i Ugovora o saradnji broj: 02-07-17/20 od dana 30.12.2020. godine, potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grada Bijeljina,  Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje:
 
JAVNI POZIV PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANjINE ZA DODJELU POMOĆI, ODABIR KORISNIKA I REALIZACIJU PROJEKTA STAMBENO ZBRINjAVANjE ROMA 2020-2021 U GRADU BIJELjINA
 
 
I OPŠTE ODREDBE
 
Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u  Gradu Bijeljina“, i realizacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja, dodjelom 6 (šest) stambenih jedinica, koje se nalaze u zgradi, u ulici Milke Mike Bosnića br. 45A, u Bijeljini, izgrađena na parceli označenoj sa k.p. broj 903, upisana u List nepokretnosti, broj: 1739/8 KO Bijeljina Selo.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo, koji ne posjeduju stambenu jedinicu uslovnu za
stanovanje i nalaze se u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pod uslovom da nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma („Službeni glasnik BiH”, broj: 53/13).
 
II KORISNICI PROJEKTA
 
Prijavu za dodjelu pomoći po ovom Javnom pozivu može podnijeti nosilac romskog domaćinstava ili njen punoljetni član, a podnesene prijave će se bodovati i izraditi Rang lista korisnika pomoći na osnovu osnovnih i posebnog kriterijuma.
 
1. Osnovni kriterijumi – potrebna dokumentacija:
 
1. Broj članova domaćinstva i starosna dob članova zajedničkog domaćinstva;
 • Izjava (Kućna lista) o članovima zajedničkog domaćinstva, ovjerena od strane nadležnog organa,
 • Fotokopija lične karte,
 • Potvrda o prebivalištu za podnosioca prijave i članove domaćinstva,    
 • Izvod iz Matične knjige rođenih za sve članove zajedničkog domaćinstva,
 • Relevantan dokaz iz evidencije nepokretnosti o nepostojanju / posjedovanju nepokretnosti (eliminatorni uslov).
 
2. Prijavljeno mjesto prebivališta - dužina boravka u mjestu prebivališta do 1992. godine, od 1992. godine do 2002. godine, i nakon 2002. godine;
 • Uvjerenje (Potvrda) o kretanju, izdato od strane Policijske uprave Bijeljina, ne starije od šest mjeseci.
 
3. Zdravstveni status podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva;
 • osobe sa tjelesnim i/ili mentalnim invaliditetom /onesposobljenjem i civilna žrtva rata – rješenje, uvjerenje ili potvrda nadležnog organa, ne starije od šest mjeseci,
 • osobe sa hroničnim oboljenjem – medicinska dokumentacija (medicinski nalazi ljekara specijalista, nalazi nadležne ljekarske komisije, otpusne liste iz bolnice i druga medicinska dokumentacija), ne starija od šest mjeseci.
 
4. Obrazovni status podnosioca prijave i članova porodice;
 • obrazovanje djece-uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave,
 • obrazovanje-sticanje kvalifikacije roditelja, odnosno staratelja- kao dokaz diploma o završenoj školi.
 
5. Priznato pravo na socijalnu zaštitu u skladu sa važećim zakonima u BiH;
 • korisnici socijalnih davanja - rješenje, uvjerenje ili potvrda nadležnog organa/ustanove,
 • samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice - Izjava podnosioca prijave ili članova zajedničkog domaćinstva, rješenje JU "Centara za socijalni rad" Bijeljina,
 • nezaposlene osobe – uvjerenje JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske", Filijala Bijeljina, Biro Bijeljina i Uvjerenje Poreske uprave RS, Područna jedinica  Bijeljina, o radno pravnom statusu,
 • penzioneri – zadnji ček od penzije.
Ovaj kriterijum nije eliminatoran.
 
2. Poseban kriterijum – potrebna dokumentacija:
 
Uslov za bodovanje po ovom  posebnom kriterijumu jeste provjera uslova stanovanja podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva putem službenih dokumenata i na osnovu uvida na licu mjesta (zapisnik sa obilaska terena nadležne Komisije), a kako slijedi:
 • beskućnici,
 • u improviziranim naseljima, objektima i smještajima,
 • u kolektivnim oblicima zbrinjavanja,
 • u barakama,
 • u alternativnom smještaju, uključujući i podstanare i korisnike koji žive u
zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima i/ili rođacima.
 

III PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
 
Odabir korisnika, odnosno izradu preliminarne Rang liste vrši Komisija za odabir korisnika u realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u Gradu Bijeljina“, imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Bijeljina, broj: 02-014-1-2547/23. od dana 04.09.2023. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u realizaciji projekta "Stambeno zbrinjavanje Roma  2020-2021 u Gradu Bijeljina“ će vršiti nadzor i monitoring nad realizacijom projekta, te vršiti verifikaciju Konačne liste korisnika.
 
IV BODOVANjE PO KRITERIJUMIMA
 
Sistem bodovanja je detaljno utvrđen u „Kriterijumima za bodovanje korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH“, a koji su sastavni dio Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizacije projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini, donijetog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01-39-2937-1/13- PREČIŠĆENI TEKST.
 
V BODOVANjE PO OSNOVNIM KRITERIJUMIMA:
 
1. Broj članova i starosna dob članova zajedničkog domaćinstva
 • za svakog punoljetnog člana zajedničkog domaćinstva ................……… 5 bodova,
 • za svakog maloljetnog člana zajedničkog domaćinstva ...................……10 bodova.
Za članove domaćinstva i starosnu dob članova zajedničkog domaćinstva može se dodijeliti maksimalno 60 bodova.
 
2. Dužina boravka u mjestu prebivališta
 • kada je podnosilac prijave imao prijavljeno prebivalište na sadašnjoj adresi prebivališta  do 1992. godine……………………..……………............20 bodova,
 • kada je podnosilac prijave imao prijavljeno prebivalište na sadašnjoj adresi prebivališana od 1992. do 2002. godine..................................................10 bodova,
 • kada podnosilac prijave ima prijavljeno mjesto prebivališta na adresi prebivališta nakon  2002. godine............................................................ 5 bodova.
 
3. Zdravstveni status
 • ukoliko je podnosilac prijave ili član zajedničkog domaćinstva osoba sa tjelesnim i/ili mentalnim invaliditetom /onesposobljenjem i civilna žrtva rata, dodjeljuje se do...................................................................................10 bodova,
 • ukoliko je podnosioc prijave ili član zajedničkog domaćinstva osoba sa hroničnim oboljenjem, dodjeljuje se do....................................................10 bodova.
 
4. Obrazovni status
 • Za obrazovanje djece ...................................................................................10 bodova,
 • Za obrazovanje- sticanje kvalifikacije roditelja, odnosno staratelja..5 bodova.
Za obrazovanje djece i kada je podnosilac prijave stekao određeni stepen obrazovanja ili se nalazi u procesu sticanja određene kvalifikacije dodjeljuje se maksimalno do 15 bodova.
Kada više članova domaćinstva pripada istoj kategoriji, bodovi se dodjeljuju samo jednoj osobi.
 
5. Korisnici socijalnih prava
 • korisnicima socijalnih davanja, ..............................................................10 bodova,
 • samohrani roditelji i staratelji ili hranitelji porodice................. 10 bodova,
 • nezaposlene osobe ..........................................................................................5 bodova,
 • penzioneri .....................................................................................................5 bodova.
 
Za pripadnost navedenoj skupini podnosioca prijave i/ili nekog od članova domaćinstva može se dodijeliti maksimalno do 20 bodova. Ukoliko podnosilac prijave i/ili članovi zajedničkog domaćinstva pripadaju u više skupina iz prethodnog stava, broj bodova se dodjeljuje samo po osnovu pripadnosti u dvije od četiri pobrojane skupine. Kada više članova domaćinstva pripada istoj ranjivoj kategoriji bodovi se dodjeljuju samo jednoj osobi.
 
VI BODOVANjE PO POSEBNOM KRITERIJUMU
 
1. Stambeni status - stambena situacija podnosioca prijave
 • kada je podnosioc prijave sa članovima domaćinstva beskućnik ........80 bodova,
 • kada podnosioc prijave stanuje u improvizovanim naseljima, objektima i smještajima, ................................................................................................40 bodova,
 • kada podnosioc prijave sa članovima domaćinstva stanuje u kolektivnim oblicima zbrinjavanja,................................................................................30 bodova,
 • kada podnosioc prijave sa članovima domaćinstva stanuje u barakama, .......................................................................................................................20 bodova,
 • kada podnosioc prijave sa članovima domaćinstva stanuje u alternativnom  smještaju, uključujući podstanare i one koji žive u zajedničkom domaćinstvu         sa roditeljima i/ili rođacima, dodjeljuje se .........................................10 bodova.
Po ovom kriteriju može se dodijeliti maksimalno do 80 bodova, uz obavezno provjeravanje uslova stanovanja na licu mjesta.
 
VII ZAVRŠNE ODREDBE
 
Svi učesnici Javnog poziva, koji iz određenih razloga nisu zadovoljni svojom pozicijom na Rang listi korisnika i zainteresovana lica imaju pravo na Prigovor. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Bijeljina putem Komisije za odabir korisnika pomoći i realizaciju kompletnog projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma  2020-2021 u Gradu Bijeljina”.
 
Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja liste korisnika Rang liste korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma u Gradu Bijeljina, na zvaničnoj stranici Grada Bijeljina, oglasnoj tabli Grada Bijeljina i  JU "Centar za socijalni rad", Bijeljina.
 
Obrazac prijave na Javni poziv može se preuzeti u kancelariji Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Bijeljina, broj 18., prostorijama JU "Centara za socijalni rad" Bijeljina i prostorijama lokalnih romskih udruženja.
 
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Grada Bijeljina, Odjeljenje za društvene djelatnosti (Trg kralja Petra I Karđorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina), putem prijemne kancelarije ili preporučeno putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom ZA JAVNI POZIV:
Grad Bijeljina
Komisija za odabir korisnika pomoći i realizaciju kompletnog projekta
“Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u Gradu Bijeljina
“Ne otvaraj”
Neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.
 
Javni poziv otvoren je 15 dana od dana posljednje objave.
 
Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici  Grada Bijeljina, u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli JU "Centara za socijalni rad", Bijeljina i Udruženja „Centra za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“. Ako Javni poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
 
Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u službenim prostorijama Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Bijeljina, na kontakt telefon: 055/233-155, ili lično u kancelariji broj 18.
 
   
Broj: 02-014-1-2766/23 GRADONAČELNIK
Datum, 27.09.2023.godine Ljubiša Petrović
                  
                                           
 
Пријавни образац 221.4KB