Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредбa o општој систематској дератизацији на подручју Града БијељинаНа основу члана 2, 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/17) и члана 62. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина”, број 8/13 и 27/13) Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и


НАРЕДБУ
О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести које преносе глодари обавезно је извршити општу систематску дератизацију на подручју града Бијељина (у даљем тексту "систематска дератизација'').

II
Систематску дератизацију вршити у периоду од  07.06-31.12.2019. године и то у:

 1. Породично стамбени, помоћни и остали објекти пољопривредног газдинства у селу и граду,
 2. Подрумске просторије стамбених зграда,
 3. Школске и предшколске установе са пратећим објектима,
 4. Вјерски објекти, сеоска гробља, сеоска игралишта и мјесне канцеларије,
 5. Дивља одлагалишта смећа и напуштена домаћинства,
 6. Дом здравља и подручне амбуланте,
 7. Високошколске установе,
 8. Болница,
 9. Кишна канализациона мрежа са новоизграђеном канализационом мрежом,
 10. Отворене површине у јавној употреби (пијаце, градско гробље, градски стадион),
 11. Депоније смећа,
 12. Ободни канали у систему одбране од поплава са пратећим пропратним насипима (главни ободни канал, мајевички ободни канал, Селиште и Дрина-Дашница-Сава) укупне дужине око 50 километара,
 13. Савски и дрински одбрамбени насип са пратећим објектима (црпне станице и чуварнице) укупне дужине око 44 километара,
 14. Пропратни појас уз канал I, II, III реда система хидромелиорације, дужине око 390 километара,
 15. Сви пословни објекти без обзира на врсту делатности и облик својине,

III
Услуге вршења систематске дератизацији на подручју града Бијељина за потребе ГУ Града Бијељина вршиће Д.О.О. „ЕКО ЗАШТИТА“ Бијељина, ул. Душана Барањина бр. 1.

IV
Трошкови извођења систематске дератизације из тачке II, алинеје 1, 2, 3, 4, 5 ове Наредбе падају на терет издвојених средстава у буџету Града Бијељина.    

Трошкови извођења систематске дератизације из тачке II, алинеја 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 падају на терет власника, односно корисника пословних објеката, који су обавезни дератизацију урадити са неким од референтних извођача радова који су овлашћени за послове ДДД.

V
Против правних и физичких лица која не поступе по Наредби, примијенит ће се мјере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске'' број 90/17).

VI
О спровођењу ове Наредбе стараће се надлежне инспекцијске службе Одјељења за инспекцијске послове Града Бијељина.

VII
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

 

Број: 02-014-1-2606/19                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,                                                                                      ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 11.06.2019. године                                                                  Мићо Мићић