Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредбу о измјени Наредбе о именовању Тима за управљање и надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ''Вук Караџић'' у БијељиниНа основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о именовању Тима за управљање и надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ''Вук Караџић'' у Бијељини
 
 
  1. У Наредби о именовању Тима за управљање и надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ''Вук Караџић'' у Бијељини број 02-014-1-717/20 од 30.03.2020. године и 02-014-1-791/20 од 11.04.2020. године у тачки 1. у ставу 1. ријечи ''Миленко Петричевић'' замјењују се ријечима ''Љубиша Лазић''.
 
            2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број:    02-014-1-795/20                                                        Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Датум, 13. април 2020. године
                                                                                                       Мићо Мићић