Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва​На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
 
 
  1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године и 02-014-1-821/20 од 16.04.2002. године у тачки 3. послије става 31. додаје се став 32. који гласи:
 
  • Задужују се Марија Поповић и Ненад Јовановић да, у име Градске управе Бијељина, дана 21.04.2020. године у Тузли преузму донацију амбасаде САД у БиХ намјењену Граду Бијељина.''
 
  1. У тачки 3. послије става 32. додаје се став 33. који гласи:
 
''Налаже се Градској управи Бијељина - Одсјеку заједничких послова да обезбједи средства за набавку 5000 боца дезинфекционих средстава за најугроженије категорије становништва.''
 
  1. У тачки 3. послије става 33. додаје се став 34. који гласи:
 
''Налаже се Градској управи Бијељина – Одјељењу за инспекцијске послове да се локација хиподром на Обријежи приведе намјени (обезбјеђивање прикључка за струју, воду и све друго што је потребно у вези са тим) и стави у функцију, у случају потребе за монтирањем покретне болнице, за провођење активности задужује се Драган Јовановић, а средства ће обезбједити Градска управа.''
 
  1. У тачки 4. послије става 10. додаје се став 11. који гласи:
 
''Налаже се Градској управи Града Бијељина да упути захтјев Организацији Црвеног крста у Бијељини, да се, уколико постоји могућност, из донаторских средстава прикупљених од стране привредника, за потребе ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина обезбједе новчана средства у износу од 23.376,00 КМ (са ПДВ-ом) и 42.769,70 КМ (са ПДВ-ом) за опремање Дијагностичког центра, према приложеној спецификацији од стране ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина – понуда број 134/МО-20 од 09.04.2020. године на износ од 23.376,00 КМ (са ПДВ-ом) и 1404/20 од 14.04.2020. године на износ 42.769,70 КМ (са ПДВ-ом).''
 
  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
 
 
            Број: 02-014-1-829/20                                                      Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
            Датум, 18. април 2020. године                                                 Мићо Мићић