Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 82. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бања Лука“, број: 9/17) и члана 18. („Службени гласник Града Бања Лука“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
Н А Р Е Д Б У
о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина
 
 
  1. У Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина број 02-014-1-866/20 од 28.04.2020. године у тачки 2. подтачка 2. послије алинеје 1. додаје се алинеја 2. која гласи:
 
            ''-трговинама непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти,''.
 
            Досадашње алинеје 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. постају алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13.
           
  1. У тачки 2. подтачка 5. ријечи ''као засебни продајни објекти и/или'' бришу се.
 
  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
            Број: 02-014-1-909/20                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
            Датум, 29. април 2020. године                                          Мићо Мићић