Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о забрани јавног окупљања на Градском стадиону у Бијељини



На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13) на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
Н А Р Е Д Б У
о забрани јавног окупљања на Градском стадиону у Бијељини
 
 
            У циљу провођења ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
 
  1. Забрањује се јавно окупљање на објекту Градског стадиона у Бијељини, изузев за запослене на стадиону и чланове ФК ''Радник'' Бијељина.
 
  1. Надзор над провођењем ове Наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Полицијска управа Бијељина.
 
  1. О извршењу ове Наредбе, орган из тачке 2. ће свакодневно извјештавати Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина.
 
  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број:    02-014-1-1003/20                                                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Датум, 15. мај 2020. године                                                               Мићо Мићић