Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ КОНКУРС за избор правних и физичких лица за вршења послова техничког прегледа објеката


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-424/18
Датум: 26.11.2018. године
 
 
На основу члана 142, став 7 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 105/16, 3/16), Грдска управа Града Бијељина – Одјељење за просторно уређење, расписује:
 
                                                                ЈАВНИ КОНКУРС
за избор правних и физичких лица за вршења послова техничког прегледа објеката
 
                                                                           I
Одјељење за Просторно уређење Градске управе Града Бијељина, позива сва правна и физичка лица, која испуњавају услове према Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 105/16, 3/16) и Правилнику о вршењу техичког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13), да се пријаве на јавни конкурс за избор правних и физичких лица за вршења послова техничког прегледа објеката.
 
                                                                           II
Пословима техничког прегледа објеката, у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, могу да се баве физичка или правна лица одговарајуће струке са лиценцом за ревизију или израду техничке документације или извођење радова, који су предмета техничког прегледа.
 
                                                              III
Физичка лица уз пријаву на конкурс, дужна су да доставе овјерену копију одговарајуће лиценце Министраства за просторно уређење грађевинарство и екологију Републике Српаке.
 
Правна лица уз пријаву на конкурс, дужна су да доставе овјерену копију важећег решења о регистрацији од надлежног суда и овјерену копију одговарајуће лиценце Министраства за просторно уређење грађевинарство и екологију Републике Српаке.
 
                                                              IV
Након спроведеног јавног конкурса биће утврђена листа физичких и листа правних лица за вршење техничког прегледа објеката, која ће бити објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.
 
О резултатима спроведеног јавног конкурса, сви подносиоци пријава биће писмено обавијештени.
 
                                                              V
Рока за пријаву на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“, а конкурс ће бити објављен и на огласној табли Града Бијељина и на званичној интернет страници Града Бијељина.
 
Непотпуне и наблаговремене пријаве неће бити разматране.
 
                                                              VI
Пријаве са потребном документацијом потребно је доставити у на сљедећу адресу: Градска управа Града Бијељина – Одјељење за просторно уређење, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, 76300 Бијељина, са назнаком „Пријава на конкурс за избор правних и физичких лица за вршења послова техничког прегледа објеката“.
 
                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
 
                                                                                                Миладин Ракић, дипл. инж. саоб.