Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за суфинансирање пет заједничких пројеката сарадње научноистраживачке заједнице и привреде, у оквиру пилот програма "Синергија"​Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) суфинансираће највише пет заједничких пројеката сарадње научноистраживачке заједнице и привреде, у оквиру пилот програма "Синергија" (у даљем тексту: заједнички пројекти).

Циљ конкурса
Циљ конкурса је подстицање сарадње између научноистраживачког и пословног сектора, повећање домаће и међународне видљивости научноистраживачке заједнице, унапређење постојећих и развој нових иновативних производа, услуга и технологија са потенцијалом комерцијализације, те увођење иновативних модела пословања.

Услови за учешће
1. Заједничке пројекте може кандидовати конзорцијум састављен од најмање једне научноистраживачке организације и најмање једног предузећа основаног у Републици Српској са позитивним пословањем.
2. Конзорцијум може бити састављен од интердисциплинарних тимова и не може имати више од три чланице.
3. Главни подносилац пријаве на конкурс мора бити научноистраживачка организација уписана у Регистар научноистраживачких организација који се води у Министарству.
4. Научноистраживачка организација за учешће у заједничким пројектима треба да обезбиједи писану сагласност привредног друштва које је чланица конзорцијума.
5. Конзорцијум је дужан да обезбиједи финансијско учешће у пројекту у висини од најмање 20% од укупно предложеног буџета, које може бити изражено кроз све категорије прихватљивих трошкова.
6. Чланови конзорцијума морају имати постигнут међусобни споразум којим се дефинише власништво над правом интелектуалне својине, у погледу одговарајућих доприноса страна у активностима у оквиру сарадње, степена учешћа у стицању правне заштите и лиценцирању интелектуалне својине, као и других фактора који буду сматрани прикладним прије него што поднесу пријаву на конкурс.
7. Вријеме извођења заједничких пројеката је до 18 мјесеци.

Критеријуми за избор и вредновање заједничких пројеката
Пројектни приједлози ће се евалуирати у складу са елиминаторним, општим и посебним критеријумима.

Елиминаторни критеријуми за одбацивање пријава су:
1. Пријава није достављена у року.
2. Достављена је непотпуна и нетачна документација назначена у конкурсу.
3. У пројектном тиму нису ангажовани млади истраживачи, докторанди или постдокторанди, до 35 година старости. 
4. Конзорцијум није измирио све обавезе по основу пореза и доприноса до дана расписивања конкурса.
5. Конзорцијум нема позитивно пословање.
6. Није обезбијеђено суфинасирање пројекта од стране конзорцијума од минимално 20% укупног буџета пројекта.
7. Пријавни обрасци нису попуњени у потпуности, недостају кључне информације о пројекту.
8. Координатор је поднио више од једне пријаве.

Општи критеријуми:
1. Начин на који је пројекат укључен или повезан са стратегијом у области научног и технолошког развоја и на који начин доприноси њеној реализацији (од 1 до 5 бодова);
2. Ефекти које ће пројекат имати за заједницу (од 1 до 5 бодова);
3. Буџет пројекта- реалан и усклађен са активностима (од 1 до 5 бодова);

Посебни критеријуми:
1. Квалитет пројектног приједлога (од 1 до 10 бодова);
2. Компетентност координатора и водећих чланова тима конзорцијума (од 1 до 5 бодова);
3. Ангажованост младих истраживача у пројектном тиму (од 0 до 5 бодова);
4. Јасно дефинисана потреба предузећа у смислу унапређења постојећих, односно стварања нових производа и/или услуга, односно стварање нових технолошких процеса ради подизања његовог нивоа конкурентности (од 1 до 5 бодова);
5. Остваривост планираних резултата (од 1 до 5 бодова);
6. Ниво суфинансирања (од 1 до 5 бодова).       

Финансијска средства планирана за реализацију заједничких пројеката
Одлуком Владе Републике Српске о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2019. години, са расподјелом средстава, Министарству је додијељено 250.000,00 КМ за суфинансирање пилот програма "Синергија" – заједничких пројеката научноистраживачке заједнице и привреде.
  
Потребну конкурсну документацију слати поштом на адресу:
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Трг Републике Српске бр. 1, 78000  Бања Лука са обавезном назнаком "Пријава на конкурс за суфинансирање заједничких пројеката "Синергија".

Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе Републике Српске, ламела А, приземље).
Рок за достављање пријаве на конкурс за суфинанирање заједничких пројеката је 08.11.2019. године.
Више информација можете пронаћи на сљедећем линку:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx