Званична интернет презентација
Град Бијељина

Oглас о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“


На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12),  члана 2. тачка II. Прва фаза уређења земљишта, под Б. Лицитациони поступак, Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „АТЦ“ („Службени гласник општине Бијељина“,бр.02/10), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-29/20 од 18.јуна 2020.године,  као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног комкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16),   о б ј а в љ у ј е   с е
 
О Г Л А С о  продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“
 
1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења,  означено као:
 
кп.бр. 728/174   звн.“Ковиљуше“     њива 5. класе       у површини од        4.000м2,
 
уписаног у Лист непокретности-извод број: 2711/15 к.о. Бијељина Село на име Града Бијељина  као посједника са 1/1 дијела  и  у земљишно-књижни уложак број: 1453  к.о.Бијељина Село у корист општине Бијељина, правног предника града Бијељина, као носиоца права својине са дијелом 1/1, без терета
У складу са спроведбеним документом просторног уређења, Измјене Регулационог плана „Индустријска зона 3“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 05/15), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.
 
2.     Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 28.07.2020. године, у згради  Скупштине Града Бијељина (Велика сала)   са почетком у  15.00 часова.
 
3.    Почетна продајна цијена за земљиште означено као кп.бр. 728/174 к.о. Бијељина Село износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесетконвертибилнихмарака), што износи:
кп.бр. 728/174......................................................................................................80.000,00КМ
 
За учешће  у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.
 
Кауција за  предметно грађевинско земљиште износи:
кп.бр. 728/174.......................................................................................................8.000,00КМ
 
4.       Право учешћа на јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе једа од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.
 
5.   Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП“Дирекција за изградњу и развој града“Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 08.00 до 16.00 часова.
 
6.   Продајну цијену грађевинске парцеле  учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити једнократно, с тим да се купопродаjна цијена умањује за  10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.
Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у мјесецу,  за текући мјесец.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до исплате рате.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене из Уговора.
Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  непокретности.
 
7.     Купац је у обавези да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.
Уколико купац у крајњем року од двије године не испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је започета градња објекта.
У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене  купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана од дана раскида Уговора.
 У случају да продавац у наведеном року не врати купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а ради непосредног принудног извршења без одлагања на цјелокупној имовини продавца.
Уколико је уговорено једнократно плаћање,  Град враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу  нотарске  исправе и већ уписаног терета.
 
8.    Накнаде за прикључења  на  изграђену комуналну инфраструктуру извршиће се према мјерилима и условима надлежних комуналних јавних предузећа, и исте сноси купац.
 
9. Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.
 
10.  Овај Оглас објавиће се  у локалном листу  „Семберске новине“, дневном листу „Независне новине“, на огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
 
 
Број: 02-014-1-1243/20
Датум: 06.07.2020.године ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Мићо Мићић