Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ КОНКУРС за подношење захтјева-пријава за додјелу у закуп стамбених јединица у објектима у насељу Кованлук, Борачко насеље бр. 47,49 и 51На основу члана 13. Закона о социјалном становању Републике Српске (,,Службени гласник Републике Срспке,, број 54/19), Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања (,,Службени гласник Града Бијељина“ бр. 24/19, 3/21 и 14/23) у објектима у Кованлуку, Борачко насеље бр. 47, 49 и 51, Град Бијељина, стављених у функцију социјалног становања и у складу са Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног становања (,,Службени гласник Града Бијељина“ бр. 24/19 и 3/20) Град Бијељина расписује
 

                                                                                ЈАВНИ КОНКУРС
 
за подношење захтјева-пријава за додјелу у закуп стамбених јединица у објектима у насељу Кованлук, Борачко насеље бр. 47,49 и 51, Град Бијељина, стављених у функцију социјалног становања у складу са Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног становања.
 
 
 1. БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОЈИ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ У      НЕПРОФИТНИ ЗАКУП
 
Овим путем позивамо физичка лица која испуњавају опште услове да се пријаве на Јавни конкурс за додјелу у закуп стамбених јединица социјалног становања у насељу Кованлук, Борачко насеље бр. 47, 49 и 51, Град Бијељина и то:
Рб. Ознака зграде Адреса стамбене јединице Површина према изведбеној пројектној документацији m².
1. 47 Кованлук, Борачко насеље бр. 47, стан 6 41,79m²
2. 47 Кованлук, Борачко насеље бр. 47, стан 9 53,35m²
3. 49 Кованлук, Борачко насеље бр. 49, стан 11 41,79m²
4. 51 Кованлук, Борачко насеље бр. 51, стан 3 42,08m²
5. 51 Кованлук, Борачко насеље бр. 51, стан 4 42,86m²
6. 51 Кованлук, Борачко насеље бр. 51, стан 11 42,14m²
 
НАПОМЕНА: Стамбене јединице на адреси Кованлук, Борачко насеље бр. 51 се додјељују као намјештене, имајући у виду да су изграђене у оквиру пројекта „ЦЕБ 2“.
 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ, ДОКАЗИ ИСПУЊАВАЊА ОПШТИХ УСЛОВА И ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ 
1. У складу са општим условима, с обзиром на број чланова породичног домаћинства, стамбене јединице које су предмет закупа могу се додијелити једном лицу или једној породици/заједничком домаћинству са одређеним бројем чланова и то:
 • једночлано до највише трочлано домаћинство - станови чија је структура и корисна површина стамбених јединица од 26 m²  до 43m²;
 • четворочлано до петочлано домаћинство од 50 m² до 57 m²;
 • шесточлано до седмочлано домаћинство од 64 m² до 71 m²;
 • осмочлана домаћинства са осам и више чланова од 71 m² до 81 m².
 
2.  Под изузетним случајевима, а  под оправданим околностима када су на располагању слободни станови за које није конкурисао довољан број лица, може се додијелити и стан другачије структуре уколико је лице сагласно уз потписивање изјаве да пристаје на овакав стан.
3.  Лице које подноси пријаву као носитељ заједничког породичног домаћинства, обавезно прилаже овјерену кућну листу на којој су имена других чланова породичног домаћинства.
Поступак додјеле стамбених јединица социјалног становања у закуп, као и одржавање станова дефинисано је Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања и Правилником о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања.
Уговор о закупу се закључује на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, док трају потребе за стамбеним збрињавањем и може се продужавати уколико лице и даље испуњава услове дефинисане прописима којима се уређује област социјалног становања.
4. На основу аргументованих процијењених и претпостављених трошкова, Одлуком о висини закупнине („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 24/19) прописана је  цијена закупнине која износи 1,00 КМ/m².
5. Трошкови комуналних услуга, као и трошкови становања, не улазе у цијену закупнине.
6. Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је регулисано Одлуком о поступку субвенционисања закупнине („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 24/19 и 29/21).
7. На јавни конкурс се могу јавити физичка лица која испуњавају опште услове и то:
 • да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине или страни држављани који имају дозволу за привремени или стални боравак у Републици Српској, што се доказује увјерењем о држављанству,
 • да имају пријављено пребивалиште или бораве у општини/граду у којој остварују право на стамбену јединицу, најмање три године непрекидно у тренутку расписивања јавног конкурса, што се доказује пријавом о пребивалишту,
 • да немају у посједу или власништву непокретност на територији Босне и Херцеговине или је она неусловна за живот у смислу непостојања електроинсталација, водоводних и санитарних инсталација и пријетња је по здравље или стамбена јединица није одговарајуће површине, с обзиром на број чланова породичног домаћинства,
 • да мјесечни приходи по члану домаћинства не прелазе 35% просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години.
8. Испуњавање општих услова доказује се:
 • увјерењем о држављанству или потврдом о пребивалишту,
 • изводом из евиденције некретнина или овјереном изјавом да нема непокретност на територији БиХ које је издато од стране надлежног органа,
 • број и старосна доб чланова породичног домаћинства доказује се кућном листом, овјереном код надлежног органа јединице локалне самоуправе, те родним листом за све малољетне чланове породичног домаћинства који није старији од шест мјесеци, односно, за пунољетње чланове породичног домаћинства фотокопије важећих личних карата за сваког пунољетног члана породичног домаћинства наведеног на кућној листи, уз сагласност подносиоца пријаве за прослеђивање личних и осталих података у циљу тачности и вјеродостојности, укључујући и провјере по службеној дужности, као и додатном провјером обиласка терена од стране надлежне комисије која ће о стању стамбених услова водити службену забиљешку, те сачинити записник који садржи фото документацију о утврђеним чињеницама.
9. Општи услов мјесечних прихода доказује се потврдом издатом од стране послодавца о висини примања за запослене чланове породичног домаћинства или потврдама издатим од стране Завода за запошљавање или овјереним изјавама о другим врстама прихода за све пунољетне чланове породичног домаћинства.
10. Под приходима сматрају се примања и приходи који се остварују  у мјесечним износима и то приходи по основу радног односа, уговора о дјелу, пензија, као и приходи од регистрованог пољопривредног газдинства или приходи по основу регистроване самосталне дјелатности.
 
11. Под приходима не сматрају се новчано примање - подршка незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, новчана примања по основу признатих права из области борачко-инвалидске и цивилне заштите, те социјалне заштите.
12. На основу општих услова, који су елиминаторни и обавезујући за све кориснике, утврђује се подобност потенцијалних корисника за додјелу стамбених јединица на кориштење, одвојено према структури стамбених јединица у односу на број чланова породичног домаћинства у складу са Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања.

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕ И ДОКАЗИ     ИСПУЊАВАЊА ПОСЕБНИХ УСЛОВА
 
1. На основу посебних услова утврђује се ранг-листа за додјелу стамбених јединица, а породичном домаћинству се могу додијелити бодови и то:
 • на основу броја чланова породичног домаћинства,
 • на основу стамбеног статуса,
 • на основу социјалног статуса,
 • на основу припадности рањивим категоријама,
 • на основу припадности посебним категоријама.
2. Стамбени статус се доказује:
 • за становање у колективном/алтернативном смјештају, доказује се потврдом/рјешењем надлежног органа о врсти смјештаја на којој су назначени сви чланови домаћинства који користе колективни/алтернативни смјештај,
 • за становање у неусловним стамбеним јединицама, доказује се додатном провјером обиласка терена о условности,
 • за становање са другим породицама и подстанарство, доказује се уговором о подстанарском односу или изјавом о подстанарском односу овјереном код надлежног органа у мјесту пребивалишта. Комисија врши додатну провјеру на терену,  с тим да се подстанарством и становањем са другим породицама не сматра становање код својих родитеља или супружникових родитеља или ванбрачног партнера и сродника у првој линији у заједничком домаћинству, уколико ова лица на територији  Босне и Херцеговине у својини имају једну или више стамбених јединица.
Вреднује се само последњи стамбени статус на дан подношења пријаве на конкурс, остварен у континуитету.
3. Испуњавање посебних услова на основу социјалног статуса и припадности рањивим категоријама корисник доказује: на основу одлуке суда (код самохраних родитеља), одговарајућим увјерењима или потврдама издатих код надлежних органа који води службену евиденцију, као и одговарајућом потврдом службе за запошљавање за све пунољетне чланове породичног домаћинства, те Центра за социјални рад, с тим да се неспособност за рад због болести доказује потврдом здравствене установе у којој је постављена дијагноза са потписом три љекара одговарајуће специјалности који је издат само у сврху конкурисања за социјално становање и није старији од шест мјесеци од дана истека рока за пријављивање на конкурс, те других валидних докумената.
Докази о испуњавању посебних услова о којима се не води службена евиденција подлијежу провјери и то увидом на терену, путем надлежних општинских служби, увидом у одговарајуће базе података, као и путем других доступних извора података.
Уколико у било којој фази, буде утврђено да су поједини потенцијални корисници намјерно или свјесно дали нетачне податке у пријави или неистините наводе у изјави, таква пријава ће бити дисквалификована по службеној дужности, а у случају сумње у вјеродостојност докумената, комисија ће их провјерити увидом на лицу мјеста или на други начин и утврђено стање констатовати записником.
Број додијељених бодова потенцијалном кориснику се збраја према свим основама и потенцијални корисници се рангирају према опадајућем редослиједу од највишег ка најнижем укупног броја бодова.
 1. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА, КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА - НАЧИН БОДОВАЊА
 1. Пријаве на јавни конкурс достављају се на адресу Градске управе Града Бијељина, лично или препоручено путем поште, у затвореној коверти с назнаком ЗА ЈАВНИ КОНКУРС,,Додјела стамбених јединица социјалног становања на кориштење“ НЕ ОТВАРАЈ.
 2. Пристигле пријаве ће се евидентирати на листу пријема са тачном назнаком подносиоца пријаве, датума и времена пријема и потписом подносиоца, те ће се чувати у стању у каквом су запримљене све до оног тренутка док  исте не преузме у року од пет дана од дана затварања јавног конкурса комисија за провођење конкурсне процедуре.
 3. Лице задужено за пријем и протокол на писарници Градске управе Града Бијељина, ће предсједнику комисије сачинити записник о примопредаји са листом пријема  поднијетих пријава са назнаком и бројем пријава, тачним датумом и временом преузимања.
 4. Даља обрада пристиглих пријава, вредновање врши се у складу са Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања.
 5. Потенцијални корисници се рангирају према опадајућем редослиједу од највишег до најнижег укупног броја бодова и формира се прелиминарна ранг листа корисника, након које се врши додатна провјера садашњег стамбеног статуса потенцијалних корисника.
 6. На основу укупног броја бодова и додатне провјере стамбеног статуса, Комисија доноси одлуку о утврђивању прелиминарне ранг листе која се објављује на огласној табли Града Бијељина, на чијем подручју се врши стамбено збрињавање и на званичној интернет страници Града, и она садржи редни број према редослиједу првенства, име, презиме, име родитеља корисника и укупан број чланова породичног домаћинства, додијељени број бодова према сваком услову и укупан број бодова, датум утврђивања листе и објаве и упутство о подношењу приговора.
 7. Задатак комисије је да након спроведене конкурсне процедуре, утврди прелиминарну ранг-листу на коју се у року од 15 дана од дана објављивања може поднијети приговор комисији.
 8. Приговори се подносе комисији која разматра све пристигле приговоре и може да прихвати приговор као основан и измијени прелиминарну ранг листу, да одбије приговор као неоснован и потврди прелиминарну ранг-листу.
 9. Након окончања поступка по поднесеним приговорима на прелиминарну ранг-листу, комисија  утврђује коначну ранг-листу.
 10. Коначна листа корисника се закључује сходно броју изграђених стамбених јединица према структури стамбених јединица, а додатно се сачињава листа корисника права на стамбено збрињавање према редослиједу утврђених приоритета.
 11. Учесник конкурса има право да у року од 15 дана од дана пријема обавјештења и рјешења о додјели стамбене јединице на кориштење изјави жалбу Секретаријату ако сматра да су се у конкурсној процедури десиле такве неправилности које би могле утицати на објективност његовог исхода.
5. ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЗИВА         
 1. Јавни конкурс је отворен од 08.07.2024. године до 07.08.2024. године,
 2. Јавни конкурс не може бити отворен краће од 30 (тридесет) дана, а у случају потребе, трајање конкурса се може продужавати због недовољног броја пријављених уз назначавање новог рока.
 1. ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТИ
 
 1. Образац захтјева за пријаву на јавни конкурс налази се на сајту Града Бијељина www.gradbijeljina.org. (http://www.eregistarbn.rs.ba/cir/807.dodjela-stambene-jedinice-socijalnog-stanovanja-na-koristenje.html
 2. У циљу информисаности што већег броја грађана, јавни конкурс објављен је на интернет страници Града Бијељина, као и огласној табли Града Бијељина, у средствима јавног информисања (Независне новине) и на интернет страници Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.
 3. Све информације у вези са јавним конкурсом можете добити у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животе средине, Градске управе Града Бијељина, тел. 055/233-174.
 
 
    Број: 02-014-1-1470/24                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК
 
                                                                                                                                Љубиша Петровић
     Датум:  04.07.2024.