Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI OGLAS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA


Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), Odluke o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14 i 3/16), Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/21) i  Sporazuma o saradnji Grada Bijeljina i nevladinih organizacija na području Grada Bijeljina, Gradonačelnik Grada Bijeljina,  raspisuje:
 
JAVNI OGLAS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA
  
I
Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina u skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina iz sredstava budžeta Grada Bijeljina za 2021. godinu sa ekonomskog koda 415 200 i budžetske stavke: 
 •  „Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana“ u iznosu od 87.654,00 KM
 
II
Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su registrovana na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, imaju sjedište na području Grada Bijeljina i čiji se projekti u cjelini realizuju na području Grada Bijeljina.
 
Ukupan iznos projekata finansiran iz budžeta Grada Bijeljina, može biti do 5.000,00 KM.
 
III 
Sredstva planirana budžetom Grada raspodjeljuju se udruženjima čiji projekti: 
 • pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim potrebama, starih osoba, omladine, porodica nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,
 • pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih ratova), porodica poginulih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša,
 • afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti Grada, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja urbane kulture,
 • afirmišu javnost rada i pomažu u procesu transformisanja lokalne samouprave u savremeni servis za pružanje usluga građanima,
 • pomažu razvoj sporta i fizičke kulture,
 • afirmišu i pomažu u realizaciji principa javnosti u radu državnih organa i organizacija koje se dijelom ili u potpunosti finansiraju javnim  prihodima,
 • afirmišu,  pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,
 • afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, tradicije i običaja,
 • afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
 • pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i obrazovnom nivou,
 • uključuju i angažuju veći broj volontera,
 • pomažu u prevenciji incidenata prouzrokovanih mržnjom.
IV 
Udruženja građana kojima su u prethodnoj godini odobrena sredstva za realizaciju projekata, a nisu blagovremeno podnijela izvještaj o utrošku tih sredstava, nemaju prava učešća u dodjeli sredstava u tekućoj godini u kojoj je objavljen javni oglas.
 
V
Sledeći projekti neće biti finansirani: 
 • Projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz Budžeta Grada,
 • Projekti koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
 • Projekti koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
 • Projekti koji se zasnivaju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovini opreme, osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 • Projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% ukupnih trokova projekta,
 • Projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening-kursevima,
 • Projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 • Projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
 • Projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani,
 • Nedostatak formalnih uslova za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija),
 • Projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem,
 • Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata,
 • U prijedlogu projekta nedostaju ključne informacije,
 • Aktivnosti predviđene projektom već postoje. 
VI
Udruženje podnosi prijavu na javni oglas na propisanom obrascu.
 
Uz prijavu se obavezno dostavlja: 
 1. Rješenje o upisu u sudski registar udruženja na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske (kopija),
 2. Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata - JIB (kopija),
 3. Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima (original),
 4. Projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava (original),
 5. Dokaz da je udruženje obezbjedilo dio sredstava iz drugih izvora za projekat/program koji se kandiduje za sufinansiranje iz budžeta Grada Bijeljina (ako želi sufinansiranje), (original)
 6. Dokaz o učešću više partnerskih organizacija u realizaciji projekta koji se kandiduje (ako ih ima) (original),
 7. Izjava ovlašćenog lica da udruženje nije dobilo sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta kojim aplicira na javni oglas (original)
VII
Javni oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, dnevnim novinama „Dnevne nezavisne novine“, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org (sekcija „NVO“ na dnu stranice).
 
Javni oglas za raspodjelu sredstava traje 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
           
Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka javnog oglasa utvrditi prijedlog za dodjelu sredstava, sačiniti preliminarnu rang-listu i objaviti je na oglasnoj tabli Gradske uprave.
 
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti se predaje lično (putem pisarnice), ili preporučenom poštom na adresu:
           
Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg kralja Petra Prvog Karađorđevića  1.
Komisija za raspodjelu sredstava udruženjima građana sa naznakom: NE OTVARAJ!
 
Svi neophodni obrasci, mogu se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Bijeljina - Odjeljenje za društvene djelatnosti – kancelarija 17, ili na adresi zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org (sekcija „NVO“ na dnu stranice).
 
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI!
 
Smjernice za aplikante (obavezno pročitati!) Smjernice se mogu preuzeti na adresi zvanične internet-stranice Grada Bijeljina https://www.gradbijeljina.org/sr/1625.nvo.html i u Odjeljenju za društvene djelatnosti – kancelarija 17.
 
 Za sve dodatne informacije možete se obratiti službenicima Odjeljenja za društvene djelatnosti.
            
 
Broj: 02-014-1-772/2021
B i j e lj i n a,
Datum: 16.04.2021.
  
         GRADONAČELNIK
 
         Ljubiša Petrović