Званична интернет презентација
Град Бијељина

О Г Л А С о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означених као к.п. 2099/1,к.п. бр. 2099/2 и к.п. број 2099/5, све к.о. Бијељина 2


На  основу  члана 9.Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) ,Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. 2099/1,к.п. бр. 2099/2 и к.п. број 2099/5, све к.о. Бијељина 2 , број 01-022-73/18 од 29. октобра 2018 године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/18) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се
 
                                                               О Г Л А С
           о продаји  усменим  јавним  надметањем – лицитацијом  непокретности  означених  као  к.п. 2099/1,к.п. бр. 2099/2 и к.п. број 2099/5, све к.о. Бијељина 2   
 
1.  Град  Бијељина  продаје  непокретности  у  својини  означене   као:
 
  • к.п.  број 2099/1  зв. „ул. Дим. Лопандића“ у  нарави  зграда  образовања  површине 394 м2,
  • к.п.  број 2099/1  зв. „ул. Дим. Лопандића“ у  нарави  помоћна  зграда површине 55 м2,
  • к.п.  број 2099/1  зв. „ул. Дим. Лопандића“ у  нарави  земљиште  уз шк. и ист. Зг.   површине 307 м2,
  •  к.п.  број 2099/2  зв. „ул. Дим. Лопандића“ у  нарави   земљиште  уз шк. и ист. Зг.  површине 120 м2,
  • к.п.  број 2099/5  зв. „ул. Дим. Лопандића“ у  нарави   земљиште  уз шк. и ист. Зг.  површине 903 м2,
 
уписане  у  Лист  непокретности  број 6909, к.о. Бијељина 2,у  ком  је  Град  Бијељина  уписана  као  корисник  са  дијелом 1/1 и  у  зк  улошку  број 779, к.о. Бијељина 2  у  ком  је Град   Бијељина  уписана  са  својином  са  дијелом 1/1.
 
Према  Регулационом  плану “Лединци 1”( „Службени  гласник Града  Бијељина“ број 2/14) предметне  парцеле   чине  двије  грађевинске  парцеле и  то :
 
  1. к.п. 2099/1  укупне  површине  756 м2 и к.п. 2099/2  површине 120 м2 , што  укупно  износи 876 м2, чине  једну  грађевинску  парцелу  на  којој  је  предвиђена  изградња  вишепородичног  стамбено-пословног  објекта  спратности П+5 ( Прва  грађевинска  парцела).
 
Како  у  ову  грађевинску  парцелу  улази  дио  к.п. 2099/1 у  нарави  зграда  образовања  која  по  РП „Лединци1“ (у  површини  од  око 12 м2 ) представља  планирану  саобраћајницу, а  иста  се  није  могла  формирати  као  посебна  парцела  до  рушења  објекта, потенцијални  купац  се  обавезује  да  након  формирања  грађевинске  парцеле, дио  који  припада  саобраћајници по  РП пренесе  на  Град  Бијељина, без  накнаде.
 
  1. к.п. 2099/5  површине  903 м2 и  чини  једну  грађевинску  парцелу  на  којој  је  предвиђена  изградња  вишепородичног  стамбено-пословног  објекта  спратности П+4( Друга  грађевинска  парцела).                   
 
                                                                        
 
Прилаз  овој  грађевинској  парцели  обезбјеђен  је  преко  к.п.  број  2099/3, к.о. Бијељина 2, која  представља  дио  планиране  саобраћајнице  и  у  власништву  је  Града  Бијељина  и дијела  парцеле к.п. 2099/1, к.о. Бијељина 2  који  се надовезује  на  к.п. 2099/3  ,а   до  реализације РП „Лединци 1“
 
2. Продаја  непокретности  извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати  28.11.2018. године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала)  са  почетком  у 16  часова.
 
3. Почетна продајна цијена  непокретности к.п. 2099/1,к.п. бр. 2099/2 и к.п. број 2099/5, к.о. Бијељина 2 износи 600.000,00 КМ (словима: шестохиљада  конвертибилних  марака).
            Купац  непокретности   (обје  грађевинске  парцеле)  може  бити   само  једно  физичко  или  правно  лице.
 
4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од
     10% од почетне продајне цијене непокретности  који  износи 60.000,00 КМ( словима: шесдесетхиљада КМ), а  која  се  уплаћује  на  јединствен рачун трезора Града  Бијељина број: 555-001-00777777-70, о  чему ће  Комисији    прије  почетка  лицитације поднјети  доказ  о  извршеној уплати.  
 
 5..Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији)имају сва правна и физичка лица.
            Физичка  лица  која  учествују  у  јавном  надметању (лицитацији)  потребно  је  да  Комисији  на  увид  доставе  један  од  идентификационих  докумената(лична  карта,
пасош..)као  и овјерену  пуномоћ  лица  које  их    опуномоћује  да  у  његово  име  учествују  у  поступку.
            Правна  лица која  учествују  у  јавном  надметању  потребно  је  да  Комисији  на  увид  доставе  доказ  о  упису  у  судски  регистар  правног  лица  као  и  овлаштење  лица које  их  представља. 
 
 6.Заинтересована лица могу извршити увид у  документацију о непокретности  која се продаје и добити тражене информације у  Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске  управе  града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1,сваког  радног  дана  од 08.00 до 16.00 часова  и  ЈП „ Дирекција  за  изградњу  и  развој града“ д.о.о. Бијељина.
 
7. Са учесником лицитације који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва  Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 
  8.Ако  учесник  лицитације  чија је понуда  утврђена  као најповољнија одустане  од  закључења  уговора, губи  право  на  повраћај  кауције.
 
   9. Продајну цијену наведене  непокретности  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
 
   10.  Предаја непокретности у посјед извршиће се у року од 8(осам) дана након исплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник .
                                                                            
 
    11.Трошкове  израде  нотарске  исправе  - Уговора  као  и  трошкове  провођења  истог  сноси  купац.
 
    12. Поступак лицитације непокретности у својини града  Бијељина  спровешће  Комисија  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  .
 
     13. Оглас за продају непокретности из тачке 1.  објавиће се у листу ''Семберске новине'', дневним независним  новинама „НИГДП ДНН“д.о.о. Бања Лука ( Независне  новине ) на огласној табли Градске управе  града  Бијељина и  веб страници Града   Бијељина.

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 Мићо  Мићић

Број :02-014-1-2464 / 2018                                                  
                                                                                         
Датум, 07.11.2018. године