Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за управљање људским ресурсима

 

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 151

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Јелена Алексић


У Одсјеку за управљање људским ресурсима обављају се следећи послови:

- иницирање доношења, учешће у изради и праћење реализације стратегије управљања људским ресурсима у Градској управи,
- праћење и организовање разних облика стручног усавршавања, те израда плана и програма стручног усавршавања запослених у Градској управи,
- иницирање спровођења процедуре и анализа ефеката оцјењивања рада службеника и намјештеника, у складу са посебним општим актом,
- израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених,
- учествовање у изради општих и других аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених,
- учествовање у изради акта о организацији и систематизацији радних мјеста,
- спровођење процедуре запошљавања у Градској управи,
- запошљавање приправника и волонтера и реализацију програма обуке и полагања приправничког испита,
- припремање спровођења поступка утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених,
- успоставу и спровођење механизама праћења учинака рада запослених, замјене одсутних, стимулације и награђивања,
- вођење кадровске односно персоналне евиденције запослених у Градској управи,
- успостава и ажурирање регистра запослених, у складу са посебним прописима
- израда појединачних аката у вези са запослењем, као и појединачних аката који се односе на права и обавезе запослених,
- у области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одсјек нарочито:
   - израђује приједлог годишњег плана обука/стручног образовања и професионалног усавршавања запослених, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси извјештај о реализацији
   - израђује годишњи оперативни план рада Одсјека, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
   - прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
   - активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
   - учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове из ове области, у складу са посебним прописима, послове по налогу Градоначелника као и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.