Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за трезор


Одсјек за трезор

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 107
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Гордана Којић

 
У Одсјеку за трезор обављају се сљедећи послови:
- учешће у изради биланса буџета Града и праћењу његовог извршења по свим потрошачким јединицама
- координација рада са Министарством за финансије у вези са вођењем и развијањем трезорског пословања
- пријем и контрола образаца за трезорско пословање, унос података и вођење помоћних књига и главне књиге трезора Града
- консолидовање и усаглашавање књиговодствених евиденција између трезора Града и буџетских корисника/ потрошачких јединица
- израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Града, у складу са правилником и стандардима извјештавања
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- дистрибуција и креирање трезорских извјештаја, у сарадњи са Министарством финансија
- плаћање по свим основама
- контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава са становишта трезорског пословања, укључујући све потрошачке јединице
- израда свих процедура везаних за трезорско пословање и осталих процедура и праћење њиховог извршења
-  књижење других рачуна посебних намјена
- отварање и затварање рачуна, иницирање налога за избор банака, укључујући израду посебног дијела тендерске документације
- сортирање и чување документације у складу са прописима
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења