Званична интернет презентација
Град Бијељина

2020. година


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града
 
Број: 01-013-1- 4/20
Датум, 16. јануар 2020. године
 
ПРЕДМЕТ:   Позив на претплату на "Службени гласник Града Бијељина" у 2020. години
 
Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина“ у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других ргана и организација за које је предвиђена службена објава.
Да би Стручна служба достављала „Службени гласник Града Бијељина“ потребно је да се заинтересована физичка и правна лица на њега претплате.
Претплата за „Службени гласник Града Бијељина“ у 2020. години износи 100,00 КМ (у цијену су урачунати трошкови поштарине).
Да би се претплатила на „Службени гласник Града Бијељина“, заинтересована физичка и правна лица Стручној служби Скупштине Града Бијељина треба да доставе наруџбеницу са наведеним пуним називом, тачном адресом и бројем телефона. Уколико наручилац до сада није био претплаћен на „Службени гласник Града Бијељина“, поред наведених података треба да достави и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико је у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло да испостави фактуру.
 
 
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Миодраг Бешлић, с.р.