Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за просторно уређење

Адреса:
 

Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 126
Факс:+387 (0)55 211 305

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]

:

Начелник: Миладин Ракић

Рођен је 1976. године у Тузли.
Основну школу завршио у Тузли, а Гимназију природно-математичког смјера у Сремској Митровици. Академске 1997/98. године уписао Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду (Одсјек саобраћај, смјер друмски и градски саобраћај), а 2003. године дипломирао и стекао звање дипломирани саобраћајни инжењер.

2003-2004. године: спољни сарадник за потребе израде пројеката регулисања саобраћаја на Институту за саобраћај Факултета техничких наука из Новог Сада.
2004-2006. године: професор на више предмета у Средњој стручној школи у Јањи.
2006-2015. године: самостални стручни сарадник за саобраћај у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Градској управи Града Бијељина.
Од октобра 2015. године: стручни савјетник и в.д. начелника Одјељења у Одјељењу за просторно уређење у Градској управи Града Бијељина.
Од 2004. године: стални судски вјештак саобраћајне струке (реизабран 2010. године), са сталним ангажманом код Окружних тужилаштава, основних и окружних судова Републике Српске.
2009-2014. године: члан Комисије за полагање возачких испита испитивач теоријског дијела познавања прописа из области безбједности саобраћаја у испитном центру Бијељина.
Положен специјалистички испит за инструктора вожње (Нови Сад 2005).
Положен стручни испит прописан за дипломиране инжењере саобраћаја (Београд-Савез инжењера и техничара).
Линценцирани ипитивач и предавач теоретске наставе  познавање прописа о безбједности саобраћаја (Бања Лука 2007. године).
Члан PIU Team (Project Implementation Unit - тимa за имплементацију пројекта канализације и водоснадбијевања на подручју Града Бијељина) од априла 2013. године.

У досадашњем периоду, самостално или као члан пројектних тимова, учествовао на изради више пројеката и студија из области пројектовања саобраћајне инфраструктуре, функционалности саобраћаја и енергетске одрживости.

Објављен стручни рад „Road Weather Information System - RWIS и његова улога у управљању саобраћајем“ - II Међународни научни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“ (Добој 2009).

Познаје рад на рачунару: Microsoft office, AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, Internet… и посједује основно знање енглеског језика.

Живи у Бијељини, отац једног дјетета.


Одјељење за просторно уређење врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- припрему просторно-планске документације,
- развојне планове,
- праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- издавање локацијских услова и одобрења за грађење,
- исколчавање објеката,
- техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката,
- контролу инвестиционо-техничке документације,     
- легализације бесправно изграђених објеката као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У Одјељењу за просторно уређење су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
- Одсјек за легализацију


 
 
 

 

Документи за скидање: