Званична интернет презентација
Град Бијељина

Туристичка организација Града Бијељина


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Кнеза Милоша 30
76 300 Бијељина

Tелефон: +387 (0)55 224 511
Факс: +387 (0)55 224 510

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.bijeljinaturizam.com


Туристичка организација Града Бијељина је основана 2003. године, ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији Oпштине Бијељина.

Дјелатности, задаци и услуге Туристичке организације су:

- промоција туризма јединице локалне самоуправе
- унапређивање и промоција изворних вриједности Града Бијељина - традиције, обичаја, етнолошког блага
- стварање претпоставки за валоризацију туристичких ресурса Града
- сарадња и координација са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или остале дјелатности које су директно или индиректно повезане са туристичком дјелатношћу, ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења политике развоја туризма и његове промоције у оквиру стратегије развоја Града
- промоција и организовање културних, умјетничких, спортских и других скупова и манифестација које доприносе развоју туристичке понуде Града
- подстицање развоја подручја Града која нису укључена или су недовољно укључена у туристичку понуду
- подстицање и организација активности усмјерених на заштиту и одржање културно-историјских споменика и других материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку понуду
- организовање акција у циљу очувања туристичког простора, унапређивања туристичког округа и заштите животне средине на подручју Града
- израда програма и планова промоције туризма у складу са Стратегијом промоције туризма и програмских активности ТОРС-а, реализовање програма боравка студијских група, пружање осталих сервисних информација и услуга туристима
- сарадња са удружењима и невладиним организацијама из области туризма
- сарадња са другим туристичким организацијама у Републици
- обрада података о броју и структури туриста на подручју Града и на подручју Туристичке организације у цјелости, те прикупљање и обрада свих других показатеља битних за праћење извршења постављених циљева и задатака и то најмање једном у шест мјесеци на годишњем нивоу
- спровођење анкета и других истраживања у циљу утврђивања оцјене квалитета туристичке понуде на територији Града
- израда извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и финансијског плана Туристичке организације Града,
- израда извјештаја и информација за потребе ТОРС-а
- учествовање у дефинисању циљева и политике развоја на нивоу Града
- прикупљање података за потребе информисања туриста
- посредовање у пружању услуга физичких лица у сеоским домаћинствима, као и у пружању услуга физичких лица у изнајмљивању апартмана, соба и кућа
- обезбјеђивање и израда информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вриједности Града као што су штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, промоција путем интернета, сувенири, презентације
- сарадња са надлежним органом Града при одређивању радног времена угоститељских објеката на територији Града и
- други послове од интереса за промоцију туризма на подручју Града у складу са посебним прописима.