Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за стамбено-ком. послове и заштиту животне средине

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 174
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште:
[email protected]
 


Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне и путне инфраструктуре
- заједничку комуналну потрошњу
- снабдијевање становништва питком водом и одводњу отпадних вода
- чишћење и комунално уређење насељених мјеста
- кориштење градског грађевинског земљишта
- заштиту животне средине
- заузеће јавних површина
- саобраћај
- управљање јавним паркинг просторима и јавним гаражама
- утврђивање накнада за кориштење комуналне инфраструктуре и ресурса
- утврђивање накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и износа ренте,
- послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција
- регистрације заједница етажних власника
- имовинско-правне послове из надлежности Града као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада. 


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.


У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине су организовани сљедећи Одсјеци:

 
 
 
 


 


 

Документи за скидање: