Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за стамбено-ком. послове и заштиту животне средине

Адреса:

Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 174
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]

 

Начелник: Предраг Петричевић

 

 

 
 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне и путне инфраструктуре
- заједничку комуналну потрошњу
- снабдијевање становништва питком водом и одводњу отпадних вода
- чишћење и комунално уређење насељених мјеста
- кориштење градског грађевинског земљишта
- заштиту животне средине
- заузеће јавних површина
- саобраћај
- управљање јавним паркинг просторима и јавним гаражама
- утврђивање накнада за кориштење комуналне инфраструктуре и ресурса
- утврђивање накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и износа ренте,
- послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција
- регистрације заједница етажних власника
- имовинско-правне послове из надлежности Града као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада. 


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.


 

 
 

У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
- Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
- Одсјек за имовинско-правне послове 
- Одсјек за послове комуналне накнаде


 

 
 
 

Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 175
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Весна Радикић
 

У Одсјеку за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обављају се сљедећи послови: 
- провођење управних поступака и припрема приједлога рјешења из области комуналних  дјелатности, те спровођење управног поступка за утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- израда програма, извјештаја и информација о заједничкој и индивидуалној комуналној потрошњи те уређење и кориштење грађевинског земљишта,
- обезбјеђење организованог обављања индивидуалне комуналне потрошње (производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топлоте, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених и пословних простора, погребна и димњачарска дјелатност),
- обезбјеђење и вршење надзора над: чишћењем јавних површина, одржавањем, уређивањем и опремањем јавних зелених и рекреационих површина, одвођењем атмосферских вода, одржавањем комуналне опреме,
- учествовање у припреми и изради студија, припремање и опремање земљишта, техничке  документације, тендер документације,
- учествовање у поступку одређивања назива улица, тргова и кућних бројева и у припреми приједлога за Скупштину,
- организовање заштите и унапређења квалитета животне средине,
- издавање еколошких дозвола,
- вођење поступка административног извршења рјешења,
- управљање пословним просторима и гаражама и обављање стручних и административних послова у поступку издавања у закуп (послова наплате, контроле наплате, закупнине пословних и гаражних простора, анализа финансијског ефекта наплате, припрема приједлога за измјену износа закупнине и израда анализа и информација из ове области),
- координација рада са другим одсјецима и одјељењима Градске управе,
- регистровање заједница етажних власника стамбених зграда,
- спровођење мониторинга стања животне средине, прикупљање, регистровање и анализирање података, чињеница и других релевантних информација о стању и кориштењу природе и предузимање одговарајућих мјера у циљу заштите природе,
- ширење и унапређивање сазнања о животној средини, преко институција за образовање и путем сарадње са удружењима за заштиту животне средине и невладиним организацијама,
- прикупљање података о мањим постројењима која угрожавају или могу угрозити животну средину,
- давање информација о заштити животне средине у писаној форми,
- издавање еколошких дозвола,
- издавање еколошких дозвола за дјелатности које имају директан утицај на животну средину,
- израда планова заштите природе, који су у складу са Стратегијом заштите природе, као и учешће у имплементацији Стратегије заштите природе,
- евидентирање заштићених подручја и достављање препорука надлежном  министарству за одређивање заштићених подручја,
- објављивање података о стању квалитета ваздуха,
- предузимање мјера за побољшање квалитета ваздуха и санације за подручја са угроженим квалитетом ваздуха и предузимање одговарајућих мјера,
- предузимање мјера за заштиту од буке и обезбеђивање њеног систематског мјерења,
- обезбеђивање очувања природних вриједности на свом подручју и доношење аката о стављању под заштиту одређеног природног добра,
- предлагање Програма заштите и уређења јавних зелених површина,
- вођење катастра биљних врста на јавним зеленим површинама
- сузбијање и уништавање амброзије,
- координација рада са надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
- обављају се и други послови по налогу начелника Одјељења и Градоначелника, у оквиру дјелокруга рада Одсјека.


Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 176
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф одсјека: Стојан Јововић

У Одсјеку за саобраћај и комуналну инфраструктуру обављају се сљедећи послови: 
- пружање странкама потребних информација и давање упутстава о начину остваривања њихових права везаних за послове Одсјека,
- уручивање рјешења, закључака и другог подносиоцима захтјева,
- примање жалби, комплетирање документације и слање предмета другостепеном органу на  разматрање,
- издавање дозвола за ванредни превоз,
- издавање одобрења грађанима који врше превоз за властите потребе,
- издавање увјерења о престанку обављања превоза,
- рјешавање по захтјеву за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног превоза лица-лиценце "Б",
- издавање сагласности за прикључење прилазног пута на локални пут, некатегорисани и улице у насељу,
- издавање сагласности за постављање натписа поред локалних и некатегорисаних путева,
- издавање сагласности за постављање инсталација, везано за градске саобраћајнице, локалне и  некатегорисане путеве и путни појас,
- издавање сагласности за постављање објеката и постројења у путни и заштитни појас  локалних и некатегорисаних путева,
- старање о примјени прописа који се односе на локалне и некатегорисане путеве и улице у  насељима,
- рад на праћењу надзора и прегледање радова на изградњи, реконструкцији и одржавању  путева и објеката на путевима,
- праћење радова на отклањању недостатака на путевима који угрожавају безбједност  саобраћаја и стабилност објеката,
- израда годишњих и средњорочних програма изградње, модернизације и одржавања путева и објеката на путевима,
- обављање стручно-оперативних послова у вези са реализацијом програма изградње и одржавања путева и објеката на путевима,
- предлагање прекатегоризације путева у складу са Законом,
- реализовање послова који се односе на одржавање локалних путева,
- пружање стручне помоћи мјесним заједницама код изградње, модернизације и одржавања некатегорисаних путева и објеката на тим путевима,
- израда извјештаја и информација везаних за област локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима,
- предлагање финансијског плана одржавања, реконструкције и изградње путне мреже на подручју Града,
- вођење евиденције о техничким подацима и стању градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева,
- планирање, организовање и надзирање рада зимске службе,
- вођење евиденције о техничким подацима и стању градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева,
- рад на приједлогу и праћењу саобраћајно-урбанистичке и развојне активности,
- учествовање у пројектовању типских рјешења, елемената саобраћајне инфраструктуре,
- вршење послова праћења и планирања активности у унапређењу режима саобраћаја,
- рад на побољшању услова и режима и безбједности саобраћаја према постојећој информационој бази о саобраћају и транспорту,
- праћење активности које су везане за техничка рјешења регулисања саобраћаја,
- рад на пословима контроле и реализације мјесечних и годишњих планова одржавања  јавне расвјете,
- рад на пословима контроле мјесечне потрошње електричне енергије јавне расвјете,
- праћење рада предузећа које обавља послове одржавања јавне расвјете и семафорске  сигнализације,
- праћење стања функционисања јавне расвјете и семафора,
- вођење катастра изграђене инсталације јавне расвјете
- рад на изради градских одлука и других аката проистеклих из Закона о путевима и  Закона о превозу у друмском саобраћају и старање о њиховој примјени,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
- учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
- израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
- праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.


Одсјек за имовинско-правне послове

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 176
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека:


У Одсјеку за имовинско-правне послове обављају се сљедећи послови:
- прикупљање документације, покретање поступка и учествовање у поступку утврђивања и преноса власништва за градску имовину,
- припрема нацрта уговора у поступку реализације инвестиција које се дјелимично или у цјелости финансирају из буџета Града,
- припрема потребних аката за покретање поступка за утврђивање општег интереса, ради изградње објеката од значаја за Град, за покретање и спровођење поступка  експропријације или административног преноса, поступка узурпације земљишта у власништво Града
- обрада захтјева за комплетирање грађевинске парцеле и предлагање Скупштини Града доношење одлуке,
- ажурирање регистра свих судских, управних и других поступака у којима се Град појављује као странка,
- припремање извјештаја и информације из дјелокруга рада за потребе Скупштине Града  и  Градоначелника,
- обрада захтјева за откуп станова,
- провођење управног поступка и припрема првостепеног рјешења из стамбене области по Закону о стамбеним односима,
- предлагање Одлуке о висини закупнине за кориштење станова којима управља Град и станова који нису откупљени,
- именовање привременог заступника и вођење прописане помоћне евиденције,
- одржавање контакта са другим организационим јединицама, надлежним органима и организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,
- у Одсјеку се обављају и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.


Одсјек за послове комуналне накнаде

Адреса:
Улица Меше Селимовића 22
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 209 644

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Мирсада Ђезић
 

У Одсјеку за послове комуналне накнаде обављају се следећи послови:
- израда и дистрибуција првостепених рјешења о утврђивању обвезника и висине комуналне накнаде,
- рад по жалбама првостепеног органа и обрада предмета по жалби ради достављања  другостепеном органу,
- рад по тужбама у управном спору (израда одговора на тужбени захтјев),
- рад у поступку за ванредно преиспитивање судских одлука везаних за управне спорове пред Врховним судом РС,
- комплетирање документације и њено достављање у случају покретања поступка пред надлежним судом, против обвезника који су пали у доцњу,
- архивирање окончаних предмета,
- одржавање ажурног стања података у софтеру (нумеричка и графичка база података),
- вођење картица обвезника трајне ренте и комуналне накнаде,
- повезивање неповезаних уплата обвезника и достављање података Одјељењу за финансије, а из разлога исправки у финансијским евиденцијама,
- достава података о задужењу и наплати прихода, односно стање дуга као и других извјештаја,
- издавање потврда на основу извршених уплата и увида у картице обвезника и комуналне накнаде,
- слање и вођење евиденције послатих опомена обвезницима који су пали у доцњу,
- активности на што већој обухватности обвезника плаћања комуналне накнаде и њихова боља наплата,
- давање приједлога за побољшање повећања процента наплате прихода,
- рад са странкама,
- прибављање катастарске и земљишно-књижне документације и израда елабората о власништву над непокретностима,
- вршење увиђаја на терену на снимању постојећег стања и вођење записника (снимање нелегално изграђених објеката и других спорних објеката),
- у Одсјеку се обављају и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.

Документи за скидање: