Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за евиденцију, наплату и анализу прихода


Одсјек за евиденцију, наплату и анализу прихода
Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 490
Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Весна Ђурица
 
У Одсјеку за евиденцију, наплату и анализу  прихода обављају се сљедећи послови:
- вођење евиденција о потраживањима непореских локалних прихода на основу правоснажних рјешења или уговора надлежних одјељења Градске управе,
-  ажурирање података правних и физичких лица - обвезника, у складу са подацима у званичним регистрима доступним на сајту АПИФ-а и Управе за индиректно опорезивање.
- усаглашавање помоћне евиденције потраживања са Главном књигом трезора,
- предузимање неопходних мјера за побољшање наплате свих пореских и непореских изворних прихода буџета Града (опомене, принудна наплата,  тужбе и сл.).
- праћење и анализа наплате локалних пореза за које је надлежна Пореска управа, те, сходно овлаштењима, предузимање мјера за повећање броја обвезника пореза и наплате пореза,
- креирање свих излазних фактура купцима,
- вршење обрачуна излазног ПДВ
- вођење књига излазних фактура, разврставање  и архивирање излазних фактура, уговора и др.
- редовно усаглашавање потраживања са дужницима, као  основ за тачно и правилно евидентирање потраживања у  финансијским извјештајима,
- подношење свих захтјева Пореској управи  за прекњижавање средстава, поврат више уплаћених или погрешно уплаћених усредстава,
-  анализа остварених прихода по врстама, дужницима и периодима те креирање одговарајућих извјештаја,
-  анализа постојећих података о имовини обвезника пореза на непокретности, као и поређење постојећих података о обвезницима пореза на непокретности са подацима из других база података те  креирање одговарајућих извјештаја,
-  други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруг рада Одсјека.