Званична интернет презентација
Град Бијељина

Кабинет Градоначелника

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 211 753
Факс: +387 (0)55 211 922


У Кабинету градоначелника обављају се следећи послови:
- послови координације рада и сарадње са надлежним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама Градоначелника
- координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи, Скупштином Града и њеним радним тијелима
- послови протокола
- послови организовања презентације Града у земљи и иностранству
- обезбјеђивање документационе основе и чување информација и података о активностима органа Града
- послови јавног обавјештавња о активностима органа Града
- послови односа са јавношћу
- послови савјетника Градоначелника,
- послове градског менаџера, градског архитекте, односно просторног планера,
- стручне и административно-техничке послове за потребе Градоначелника
- други послови које Градоначелник стави у дјелокруг рада.

У области јавног информисања и односа са јавношћу у Кабинету Градоначелника обављају се сљедећи послови:
- промоција и презентација развојних пројеката Града, у сарадњи са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције и другим надлежним организационим јединицама,
- промоција активности органа Града на друштвеним мрежама и интернету,
- информисање јавности о реализацији развојних циљева Града,
- успостављање комуникације са средствима информисања и организовање медијских кампања и акција Градоначелника,
- креирање и спровођење промотивних акција и осталих облика комуникације који презентују и промовишу рад Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града,
- организовање јавних наступа начелника одјељења, начелника служби и одсјека,
- припрема текстова за информисање јавности о активностима Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града,
- успостављање интерне комуникације у Градској управи Града,
- припрема и организовање конференција за штампу Градоначелника,
- припрема саопштења и обавјештења Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града,
- уређивање, одржавање и ажурирање веб странице Града,
- планирање, израда и имплементација Стратегије комуникације са грађанима у сарадњи са одјељењима, службама и одсјецима,
- припрема, координација и реализовање пројеката испитивања јавног мњења,
- уређивање и издавање публикација - промоматеријала, билтена, брошура, водича, прес-клипинг, обезбјеђивање аудио, видео и фото записа о значајним догађајима у општини,
- организовање вођења (модерирања) свечаних и других догађаја у организацији органа Града,
- организовање информисања у ванредним приликама,
- праћење, оцјењивање и анализирање повратних информација од грађана и њихових удружења (у двосмјерној комуникацији) и креирање конкретних мјера на побољшању имиџа Града

У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Кабинет Градоначелника нарочито:
- у сарадњи са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције и другим надлежним организационим јединицама израђује приједлог плана промоције Града који садржи планиране активности, рокове и одговорности за спровођење планираних активности,
- израђује годишњи оперативни план рада Кабинета, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.