Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за друштвене дјелатности

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 117
Факс: +387 (0)55 233 155

Адреса електронске поште:
[email protected]


Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- предшколско и школско васпитање и образовање
- здравствену и социјалну заштиту
- науку
- културу
- спорт и физичку културу
- омладинско организовање
- наталитет и демографску политику
- породицу и заштиту права дјеце
- јавно информисање
- хуманитарне дјелатности
- невладине организације
- вјерска питања
- послове везане за избјеглице, расељена лица и повратнике
- службу правне помоћи грађанима као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, невладиних органиазција, међународних организација, социјалних, здравствених, образовних, културних и спортских организација и институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција које доприносе квалитету живота становништва,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине која активно ради на подизању квалитета живота и стандарда живљења грађана.


У Одјељењу за друштвене дјелатности организовани су

1. одсјеци:

Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
- Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

2. Служба правне помоћи


 

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 175.49KB
Пропозиције за избор спортисте године Града Бијељина 923.57KB
АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТНОГ УПИТНИКА О СТАЊУ МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 811.71KB
Календар културних манифестација/догађаја Града Бијељина за период април-децембар 2022. год. 56.61KB
Конкурс за финансирање научно-истраживачких радова у академској 2021/2022. години 57.5KB
Захтјев за Поносну картицу 3+ 257.46KB
Изјава за Поносну картицу 3+ 287.36KB
Коначна ранг-листа студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2021/2022. години 181KB
Стратегија развоја социјалног становања у Граду Бијељина за период 2021-2030. година 1.21MB
Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2021/2022. години 64KB
РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 114.53KB
Захтјев за додјелу студентске стипендије 96.46KB
Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу 145.76KB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - магистарски рад 217.88KB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - докторска теза 217.87KB
Захтјев за финансирање научно-истраживачког рада 108.76KB