Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за друштвене дјелатности

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 117
Факс: +387 (0)55 233 155

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]

Начелник: Самер ел Цхекх

Рођен је 1978. године у Бијељини.
Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, смјер Арапски језик завршио је 2004. године.
У Градској управи Града Бијељина запослен од 2006. године на пословима самосталног стручног сарадника за израду и моноторинг пројеката у избјегличким и повратничким насељима и шефа Службе за здравство и социјалну заштиту.
Учесник је бројних семинара везаних за проблеме расељених лица, избјеглица, повратника и Рома. Учествовао у раду бројних комисија везаних за рјешавање проблема избјеглог и расељеног становништва, повратника, Рома, комисија за избор директора и чланова управних одбора јавних установа и комисија за јавне набавке Града Бијељина. 
Активно познаје енглески и арапски језик, као и рад на рачунару.

Ожењен, отац двоје дјеце.


 

 
 

Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- предшколско и школско васпитање и образовање
- здравствену и социјалну заштиту
- науку
- културу
- спорт и физичку културу
- омладинско организовање
- наталитет и демографску политику
- породицу и заштиту права дјеце
- јавно информисање
- хуманитарне дјелатности
- невладине организације
- вјерска питања
- послове везане за избјеглице, расељена лица и повратнике
- службу правне помоћи грађанима као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, невладиних органиазција, међународних организација, социјалних, здравствених, образовних, културних и спортских организација и институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција које доприносе квалитету живота становништва,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине која активно ради на подизању квалитета живота и стандарда живљења грађана.


 

 
 

У Одјељењу за друштвене дјелатности организовани су

1. одсјеци:

- Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
- Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
- Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

2. Служба правне правне помоћиОдсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 171

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Милан Лазић


У Одсјеку за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама обављају се следећи послови: 
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Градске управе и надлежним државним органима, организацијама  и институцијама у оквиру овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области културе, спорта и физичке културе и односа са вјерским заједницама
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града и одговора се за њихов квалитет
- сарадња са установама из области културе, спорта и вјерским институцијама
- праћење рада установа из области културе, спортских клубова и организација и трошења средстава из буџета града намјењених за редовне активности и друге активности,
- учешће у изради нормативних и других аката које доноси Скупштина Града из области друштвених дјелатности
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката из дјелокруга рада Одјељења
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- примјена и праћење прописа и других аката из области рада Одсјека
- учешће у изради Приједлога буџета Града
- израду извјештаја о раду и реализацију закључака Скупштине Града
- учешће у изради Програма рада Скупштине града и израда Програма рада Одјељења
- израда оперативних планова по областима које су у надлежности Одсјека
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.

. . . . . . . . . .


Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 156

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Љубиша Танацковић


У Одсјеку за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица обављају се следећи послови:
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Града Бијељина, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града
- сарадња са здравственим и институцијама социјалне заштите у остваривању њихових права и обавеза
- подршка остваривању права и обавеза повратника и расељених лица
- израда евиденција и база података о стању враћене имовине и њеној обнови
- израда базе података о збрињавању повратника и расељених лица на подручју Града
- сарадња са надлежним службама у општинама повратка
- израду прописаних евиденција у области задравствене и социјалне заштите,
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката које доноси Скупштина Града из области за које је надлежан
- праћење и примјену прописа и других аката из области рада Одсјека,
- учешће у изради програма рада Скупштине града, Градоначелника и програма рада Одјељења, 
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.


. . . . . . . . . .

 
Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 154

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Љубица Млађеновић


У Одсјеку за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту обављају се следећи послови:
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Градске управе, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града
- сарадња са установама из области образовања и науке, породичне заштите, невладиним и омладинским организацијама у остваривању њихових права и обавеза
- обављање стручних и управно-правних послова у првостепеном поступку доношења рјешења о студентским стипендијама и материјалним трошковима средњих школа као и уговора који су везани за рјешења,
- вођење  регистра организација младих на подручју Града,
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан,
- израду увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију,
- учешће у изради нацрта општих и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник из дјелокруга рада Одсјека,
- праћење и примјену прописа и других аката из области рада Одсјека,
- учешће у изради програма рада Скупштине града, Градоначелника и програма рада Одјељења,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.

 

. . . . . . . . . . 
 

Служба правне помоћи

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 450

У оквиру овог Одјељења организује се пружање правне помоћи грађанима, као самостална  служба за пружање бесплатне правне помоћи грађанима са подручја Града, искључујући послове заступања корисника у било коме од поступака и искључујући послове пружања правне помоћи у кривичним, прекршајним и пореским поступцима.
Бесплатна правна помоћ пружа се грађанима са подручја Града Бијељина у заштити и остваривању њихових права, а првенствено:
- лицима у стању социјалне потребе,
- члановима породица погинулих и несталих бораца, те ратним војним инвалидима,
- пензионерима и
- незапосленим лицима која су  на евиденцији Завода за запошљавање.

Бесплатна правна помоћ која се пружа путем овлашћеног службеника у Одјељењу обухвата нарочито: давање општих правних информација о организацији и надлежностима органа Града и Градске управе, давање правних савјета, састављање и уручивање исправа, у складу са законом (уговора, тестамента и др.), сачињавање правних средстава и поднесака као што су: молбе, захтјеви, приједлози, представке, приговори, тужбе, жалбе, ванредни правни лијекови и друга правна акта у управним и судским поступцима и пред јавноправним органима,  сачињавање захтјева или другог акта за заштиту права и на закону заснованих правних интереса код послодавца, органа или организације која о томе одлучује, састављање поднесака и правних средстава у поступцима који се воде у Градској управи, вршење и других послова правне помоћи.

Служба правне помоћи, у оквиру дјелокруга рада, учествује у реализацији пројеката које реализује Град (бесплатна правна помоћ презадуженим грађанима и др.) и обавља друге послове по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.

 

РАНГ - ЛИСТА Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019. години 187.51KB
Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина за 2018. годину 172.93KB
Списак стипендиста за 2018. годину 103.13KB
Захтјев за додјелу студентске стипендије 96.46KB
Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу 145.76KB
Одлука о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт и физичку културу за 2018. годину 169.78KB
РАНГ - ЛИСТА Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години 231.58KB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - магистарски рад 217.88KB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - докторска теза 217.87KB
Захтјев за финансирање научно-истраживачког рада 108.76KB
Обрасци за кандидовање пројеката 97.5KB
ЛОД билтен (август 2015) 2.79MB
Ранг-листа пројектних приједлога ОЦД примљених по Јавном позиву за ОЦД у оквиру пројекта ЛОД IV у Граду Бијељина 203.45KB