Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стручна служба Скупштине Града

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 109
Факс: +387 (0)55 209 755

Секретар Скупштине Града: Дејан Благојевић

Адреса електронске поште: [email protected]

 

Стручна служба Скупштине Града обавља стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине Града и скупштинских радних тијела, пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности, врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника, одборничке и посланичке канцеларије, организационе и друге послове за одржавање сједница Скупштине Града и скупштинских радних тијела, стручне и административне послове обраде усвојених аката Скупштине Града и скупштинских радних тијела, издавање "Службеног гласника Града Бијељина" и врши друге послове у складу са Статутом Града, Пословником Скупштине Града, Одлуком о оснивању Стручне службе Скупштине Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 11/17), Правилником и другим прописима.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Служба нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља податке, припрема разне анализе, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника предсједника Скупштине и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.