Званична интернет презентација
Град Бијељина

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица

 
 

Адреса:
Мајевичка 99
76 300  Бијељина

Телефон/факс: +387 (0)55 212 837
Број за интервенције: 123

Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]

Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице: Миле Спасојевић

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица обавља послове утврђене законом, Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 5/13), и другим актима надлежних републичких органа и органа Града.

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице су:
- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25),
- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,
- гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама,
- спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара Града Бијељина,
- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама,
- остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12),
- врши обуку радника и провјеру знања из области заштите од пожара код послодаваца, на основу закљученог уговора (дјелатност: 85.59 - остало образовање),
- врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме,
- врши превентивне послове из области заштите од пожара и испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара односно пуњења и сервисирања ватрогасних апарата и испитивање хидрантске мреже (дјелатност: 71.20 - техничко испитивање и анализа),
- други послови у еколошким и другим несрећама.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица нарочито:
- израђује нацрт годишњег плана утрошка посебних средстава намијењених за заштиту од пожара,
- израђује годишњи оперативни план рада Јединице, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у оквиру дјелокруга  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.