Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
 
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
 
 
  1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године и 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, у тачки 3. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
 
''Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту да Оружаним снагама БиХ – Касарна ''Војвода Степа Степановић'' Бијељина упути захтјев у вези са обезбјеђивањем простора са 30 кревета за потребе кампа за смјештај лица која не поштују кућну изолацију која им је одређена рјешењем санитарних инспектора.''
 
  1. У тачки 3. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:
''Налаже се Градској управи да сваког дана врши дезинфкецију Шалтер сале након завршетка радног времена.''
 
  1. У тачки 3. послије става 3. додаје се став 4. који гласи:
''Налаже се Градској управи (мјесним канцеларијама) да пруже сву неопходну помоћ ресорном министарству у вези са достављањем спискова за исплату подстицаја за које је надлежно министарство.''
 
  1. У тачки 3. послије става 4. додаје се став 5. који гласи:
''Налаже се Одсјеку за послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина да Градском штабу за ванредне ситуације достави податке о томе какве су потребе становништва у вези са шећером, уљем, соли и брашном.''
 
  1. У тачки 4. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Надлежни органи, установе и предузећа (МУП, Републичка управа за инспекцијске послове ПЈ Бијељина, Дом здравља, ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина, Одјељење Комуналне полиције, Одјељење за инспекцијске послове и др.) дужни су да редовно достављају информације Одсјеку за цивилну заштиту Градске управеБијељина о предузетим активностима, а у циљу информисања, односно извјештавања Републичког штаба за ванредне ситуације.''
 
  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
 
 
Број: 02-014-1-677/20                                                                               Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Датум, 25. март 2020. године                                                                          Мићо Мићић