Званична интернет презентација
Град Бијељина

НАСТАВЉА СЕ ТРЕНД ПОВЕЋАЊА БРОЈА ПРЕДУЗЕТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА


Фото: Гордана Перић Живановић

 
Шесту годину заредом, у Бијељини је забиљежен сталан тренд раста предузетника. По броју регистрованих и броју активних предузетника, Бијељина се налази на другом мјесту у Републици Српској. Према подацима градског Одјељења за привреду, и у текућој години забиљежен је значајан тренд повећања броја самосталних предузетника који послују на територији Града Бијељина.
 
Одобрење за рад је добило 249 предузетника. С друге стране, у току овог периода су трајно одјављене 202 предузетничке радње, док је привремено са радом престало њих четрдесет и осам.
 
Главни разлози за одјаву рада предузетника, као и привремени престанак обављања дјелатности су нерентабилност пословања изазвана недостатком посла, високим обавезама, повећаним цијенама енергената, скупим кредитима, слабом куповном моћи становништва и нелојалном конкуренцијом великих предузећа и трговачких ланаца, али и све чешћим одласком радно способног становништва на рад (или због пресељења) у иностранство.
 
Што се тиче привременог престанка рада, Закон о занатско-предузетничкој дјелатности је предвидио могућност да предузетници привремено престану са радом у складу са законом. Након истека рока за привремени престанак, предузетници су дужни да поднесу пријаву о поновном почетку обављања дјелатности у року од осам дана, по истеку привременог престанка обављања дјелатности. Исто тако, предузетницима који не испуне ову обавезу у прописаном року, регистрациони орган јединице локалне самоуправе рјешењем утврђује престанак обављања дјелатности и брише предузетника из регистра. По том основу, по службеној дужности одјављено је 14 предузетника.
 
На подручју Бијељине послује 2.268 активних предузетника, а од укупног броја регистрованих предузетника, 827 су жене, што је 36,46%.
 
Статистика је показала да је од 2020. године трговина имала примат, а од 2020. године године тај статус припада занатству. Значајно је повећан и број регистрованих агенција за пружање интелектуалних услуга - највише из области информационих технологија.