Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба Градског штаба за ванредне ситуације 5. мај 2020.На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси
 
Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина
 
 
1. У Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина број 02-014-1-866/20 од 28.04.2020. године, 02-014-1-909/20 од 29.04.2020. године и 02-014-1-922/20 од 30.04.2020. године у тачки 2. подтачка 3. мијења се и гласи: 
            ''од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 05.05. до 11.05.2020. године тржница на  велико, са изузетком Кванташке пијаце која може радити од 05:30 до 13:30 часова у периоду од 05.05. до 11.05.2020. године, и од 07:00 до 15:00 часова у периоду од  05.05. до 11.05.2020. године тржница на мало (пијаце), са изузетком Зелене пијаце  која у периоду од 05.05. до 11.05.2020. године може радити радним данима у периоду од 07:00 до 16:30 часова, а викендом у периоду од 07:00 до 14:00 часова''.
 
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 
 
           
Број: 02-014-1-938/20                                                    Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
 Датум, 05. мај 2020. године                                                 Мићо Мићић