Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града БијељинаНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина
 
 
  1. У  Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 16.3.2020. године, број: 02-014-1-613/20 од 17.3.2020. године, број 02-014-1-623/20 од 18.3.2020. године, 02-014-1-651/20 од 23.03.2020. године, 02-014-1-704/20 од 27.03.2020. године,  02-014-1-708/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-721/20 од 31.03.2020. године и 02-014-1-732/20 од 02.04.2020. године у тачки 1. у ставу 7. ријечи ''и Кванташкој'' се бришу.
 Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 
 
Број:    02-014-1-750/20                                                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Датум, 06. април 2020. године                                                      Мићо Мићић