Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означених као к.п. број 638/2 и к.п. број 639/1 к.о. Велино Село
На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. број  638/2 и к.п. број 639/1 к.о. Велино Село број 01-022-53/20 од 29. јула 2020. године („Службени гласник Града Бијељина број: 43/20) као  и Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно  оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 30/16), о б ј а в љ у ј е   с е
 
 
Оглас о продаји  усменим  јавним  надметањем – лицитацијом  непокретности  означених као  к.п. број 638/2 и к.п. број 639/1 к.о. Велино Село
 
 
1. Град Бијељина продаје непокретности означене као:
 
  • к.п. број 638/2, Босанска Рача, шума 4 класе, површине 540 м2,
  • к.п. број 639/1, Босанска Рача, пашњак 1 класе, површине 1382 м2,
      укупне површине 1922 м2,
уписаних у Лист непокретности број 325 к.о. Велино Село у коме је Град Бијељина уписан као корисник са дијелом 1/1, и у зк. ул. број 279 к.о. Велино Село у коме је општина Бијељина уписана са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
 
2. Почетна продајна цијена  непокретности према Налазу ЈП „Дирекције за изградњу и развој Града“ доо Бијељина у броју I-425/20 од 25.06.2020. године, означених као:
- к.п. број 638/2 површине 540 м2 износи 10,00КМ/м2, што за површину од 540 м2 износи 5.400 КМ,
- к.п. број 639/1 површине 1382 м2 износи 10,00 КМ/2 што за површину од 1382 м2 износи 13.820  KM.
 
Парцела к.п. број 638, од које настала к.п. број 638/2, према Налазу ЈП „Дирекције за изградњу и развој Града“ доо Бијељина у броју I-425/20 од 25.06.2020. године,  представља шуму и ситно растиње.
 
 
3. Продаја  непокретности  извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати  31.08.2020. године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала)  са  почетком  у15,00  часова.
 
4. За учешће у поступку лицитације, учесници су дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000,00 КМ, тако да за парцеле означене као:
 
- к.п. број 638/2 к.о. Велино Село кауција  износи 1.000,00 КМ,  а која се уплаћује на  јединствен  рачун  трезора  Града  Бијељина  број 555-001-00777777-70, о чему ће Комисији прије почетка лицитације поднијети доказ о  извршеној уплати,
 
- к.п број 639/1 к.о. Велино Село кауција  износи 1.382,00 КМ,  а која се уплаћује на  јединствен  рачун  трезора  Града  Бијељина  број 555-001-00777777-70, о чему ће Комисији прије почетка лицитације поднијети доказ о  извршеној уплати.
  
 
5. Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка  лица  која  учествују  у  јавном  надметању (лицитацији)  потребно  је  да  Комисији  доставе на  увид  један  од  идентификационих  докумената (лична  карта, пасош) као и овјерену пуномоћ  лица које их опуномоћује  да  у  његово  име  учествују  у  поступку.
Правна  лица која  учествују  у  јавном  надметању  потребно  је  да  Комисији  на  увид  доставе  доказ  о  упису  у  судски  регистар  правног  лица  као  и  овлаштење  лица које  их  представља. 
 
6. Заинтересована лица могу извршити увид у  документацију о непокретности  која се продаје и добити тражене информације у  Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске  управе  града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, сваког  радног  дана  од 07.00 до 15.00 часова.
 
7. Са учесником лицитације који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва  Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 
8. Ако  учесник  лицитације  чија је понуда  утврђена  као најповољнија одустане  од  закључења  уговора, губи  право  на  повраћај  кауције.
 
9. Продајну цијену наведене  непокретности  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
 
10. Предаја непокретности у посјед извршиће се у року од 8 (осам) дана након исплате купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник .
 
11. Трошкове  израде  нотарске  исправе  - Уговора  као  и  трошкове  провођења  истог  сноси  купац.
 
12. Поступак лицитације непокретности у својини Града  Бијељина  спровешће  Комисија  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“, број 30/16).
 
13. Оглас за продају непокретности из тачке 1.  објавиће се у листовима ''Еуро Блиц'' и „Независне новине“, Огласној табли Градске управе Града Бијељина и интернет-страници Града Бијељина.
                                                                                     
 
                                                                                                    
Број:  02-014-1-1553 /2020                                                                                   
Датум, 07.08.2020. године         


Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
Мићо  Мићић

Слике парцела можете наћи на линковима: https://bit.ly/2E2dRnj и https://bit.ly/2E5mY6M