Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица

Ovdje unijeti sadržaj.

Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 156
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Љубиша Танацковић

У Одсјеку за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица обављају се следећи послови:
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Града Бијељина, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града
- сарадња са здравственим и институцијама социјалне заштите у остваривању њихових права и обавеза
- подршка остваривању права и обавеза повратника и расељених лица
- израда евиденција и база података о стању враћене имовине и њеној обнови
- израда базе података о збрињавању повратника и расељених лица на подручју Града
- сарадња са надлежним службама у општинама повратка
- израду прописаних евиденција у области задравствене и социјалне заштите,
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката које доноси Скупштина Града из области за које је надлежан
- праћење и примјену прописа и других аката из области рада Одсјека,
- учешће у изради програма рада Скупштине града, Градоначелника и програма рада Одјељења, 
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.