Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмомНа основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 22. априла 2019. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о радном времену за 
Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом
 
I
У сриједу 01. маја 2019. године, четвртак 02. маја 2019. године и четвртак 09. маја 2019. године (у даљем тексту: републички празници), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде здравствене установе и предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне да утврђују повећан обим рада и дежурства. 

II
Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевањем основним животним артиклима и других потреба, у сриједу 01. маја 2019. године могу да раде само продавнице са прехрамбеном робом, месаре и рибаре најдуже до 12.00 часова, а у четвртак 02. маја 2019. године и четвртак 09. маја 2019. године, могу да раде привредна друштва и предузетници, као и продајна мјеста АД „Лутрија Републике Српске“ Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 15.00 часова.

III
Апотеке, продавнице погребне опреме, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтјева процес рада.
 
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
Број: 02-014-1-2030/19                                                 
Бијељина                                                                          
Датум, 22. април 2019. године                        


Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К                        
Мићо Мићић