Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града БијељинаНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града


Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
НАРЕДБУ
о измјенама и допунама
 Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина
 
 У  Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 16.3.2020. године, број: 02-014-1-613/20 од 17.3.2020. године и број 02-014-1-623/20 од 18.3.2020. године  у тачки 1. у ставу 7. послије ријечи ''Бијељина'' додају се ријечи ''као и Сточној и Кванташкој пијаци,'' У тачки 1. послије става 7. додаје се став 8.који гласи: 

            ''- парфимеријама и дрогеријама''
 
            Досадашњи став 8. постаје став 9.
 
 У тачки 2. додаје се став 6. који гласи: 
„ –продавнице тракторских дијелова да раде од 07,00 до 18,00 часова“.
 
  1. У тачки 2. додаје се став 7. који гласи:
 
„ – позамантерији ''Тојић'' (искључиво у погледу производње заштитних маски) да ради од 07,00 до 18,00 часова“.
 
  1. У тачки 2. додаје се став 8. који гласи:
''-трговини ''Медаљон'' која се налази на локацији Стефана Дечанског, за потребе ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина да ради од 07:00 до 18:00 часова,
 
Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 


 Број:02-014-1-651/20                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                     
Датум, 23. март 2020. године                                                                 Мићо Мићић