Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба o допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништваНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
 
НАРЕДБУ
o допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
 
 
 
  1. У Наредби о спровођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, у тачки 2. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Налаже се Градској управи да за потребе ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина набави један респиратор.''
    
        2.   Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
 
 
                                                                         

 Датум, 24. март 2020. године                                             Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
 Број: 02-014-1-668/20                                                                 Мићо Мићић