Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за Град БијељинаНа основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), и Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14), Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
                                                        
 
I
 
Расписује се јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину  у складу са Одлуком о критеријуму и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                                        
II
      
Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а на основу ранг - листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.
III
 
Удружења грађана која већ имају статус удружења грађана од општег интереса за Град Бијељину, не морају поново конкурисати, већ тај статус задржавају до испуњења услова прописаних чланом 12. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 22/14)
IV
 
Организације и удружења подносе пријаве на јавни оглас на обрасцу који расписује Комисија за спровођење јавног конкурса.
 
Уз пријаву се прилаже:
 1. Доказ о регистрацији удружења, (Овјерена копија)
 2. Статут Удружења, (Копија)
 3. Индентификациони број (ЈИБ), ( Овјерена копија)
 4. Број регистрованих и активних чланова удружења, (Овјерена изјава одговорног лица)
 5. Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресусра за остваривање циљева удружења, утврђених Статутом или другима актом удружења, (Оргинал)
 6. Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења за текућу годину, (Оргинал)
 7. Извештај о раду за предходну годину, са финансијским извештајем, усвојен од стране надлежног органа удружења, ( Оргинал)
 8. Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкуришу за проглашење удружења од општег интереса за Град, (Оргинал)
 9. Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (Оргинал)
 10. Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења, (Оргинал)
 11. Остала документација
 
Удружења која не доставе горе наведене доказе немају право учешћа у конкуренцији за проглашење удружења од општег интереса за Град.
 
V
 
Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина (www.gradbijeljina.org).
 
VI
 
Средства за финансирање рада удружења од општег интереса за Град обезбеђују се у складу са Буџетом Града Бијељина за 2020. годину у износу од 140.000,00 КМ.
      
Код утврђивања висине средстава узимаће се у обзир програм рада и активности удружења за годину за коју се додјељују средства, као и предходно кориштена средства додијељена од стране Града. Висина средстава одређује се на основу утврђивања годишњег програма суфинансирања активности удружења грађана на коју сагласност даје Градоначелник.                      

VII
 
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне новине“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет  страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
 
Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарницу Градске управе Града Бијељина или слати путем поште на адресу: 
 
Република Српска
Градска управа Града Бијељина
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1.
Комисија за утврђивање статуса удружења од општег интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!  
VIII
 
О резултатима конкурса за утврђивање статуса удружења од општег интереса за Град
Бијељину, сви учесници ће бити обавјештени писменим путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.          
                                 
                                                                                                                          
Број: 02-014-1-168/20                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                            
Бијељина,
Датум: 29.01.2020.                                                        Мићо Мићић