Документи

Вијести

О Г Л А С о продаји непокретности означене као кп. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље

slika

На  основу  члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) ,Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. број 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље, број 01-022-25/18 од 27. марта 2018 године (Службени гласник града  Бијељина број: 7/18) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се

                                                               О Г Л А С
           о продаји  непокретности  означене  као  кп. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље  

1. Град  Бијељина  продаје  непокретности  у  својини ,  означене  као :

- к.п. број 740/5 зв. „Задружни дом“, по култури њива 5. класе, површине 500 м2, уписана у посједовни лист број 1390 к.о. Сухо Поље, у ком је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели број 740/5, зв. „Задружни дом“, по култури њива 5. класе, површине 500 м2, уписана у зк.ул. број 1291 к.о. Сухо Поље, у ком је уписана Општина Бијељина са правом својине 1/1;

-к.п. број 740/6, зв. „Задружни дом“, по култури двориште, површине 450 м2, уписана у посједовни лист број 1390 к.о. Сухо Поље, у ком је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели број 740/6,  зв. „Задружни дом“, по култури двориште, површине 390 м2 и стамбена зграда површине 60 м2 (објекат не постоји на терену), уписана у зк.ул. број 1291 к.о. Сухо Поље, у ком је уписана Општина Бијељина са правом својине 1/1.

Читав текст Огласа је у документу на дну странице на линку: 
http://www.gradbijeljina.org/index.php?idgrupa=361&sablon=0&baner=1