Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Pritužbe i žalbe

UPUTSTVO ZA PODNOŠENjE I RJEŠAVANjE PRITUŽBI

Podnošenje pritužbi:Građani i pravna lica mogu podnositi pritužbe na rad organa Grada Bijeljina, kao i na rad i nepravilan odnos službenika Gradske uprave i drugih zaposlenih, kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja dužnosti. Da bi se pritužba mogla uzeti u rad potrebno je da sadrži konkretne podatke i informacije tražene standardnim obrascem u pogledu akata, radnji ili ponašanja sa kojima je podnosilac nezadovoljan.

Način podnošenja pritužbi:Pritužbe se mogu podnositi na jedan od sledećih načina: - na propisanom standardnom obrascu (Obrazac: PRITUŽBA),- dostavom pismena putem pošte ili neposredno predajom pismena u pisarnici,- ubacivanjem pismena u kutiju za pritužbe/žalbe,(nalazi se na info-pultu),- putem elektronske pošte (E-mail) na adresu: [email protected],- putem knjige utisaka (nalazi se u šalter-sali),- usmeno (lično ili telefonom) na zapisnik ili u zabilješku kod službenika za pritužbe (šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima - kancelarija broj 10)Podnosilac pritužbe na standardnom propisanom obrascu istu može neposredno predati u pisarnicu, ubaciti u kutiju za pritužbe/žalbe, poslati putem pošte ili putem elektronske pošte.

Pritužbe poznatog i nepoznatog podnosioca:Podnosilac pritužbu svojeručno potpisuje, a ako pritužbu podnosi pravno lice, pored potpisa odgovornog lica, treba da postoji otisak službenog pečata.Pritužba koja nije potpisana ili ovjerena smatraće se kao anonimna i po istoj će se postupati u skladu sa odredbama Pravilnika.

Korektivne i preventivne mjere:Organizacione jedinice u čiji djelokrug rada pripada pitanje koje je predmet pritužbe dužne su da preduzimaju mjere i radnje na način i u rokovima utvrđenim Pravilnikom. Korektivne i preventivne mjere i aktivnosti povodom osnovane pritužbe treba da budu sprovedene u roku ne dužem od 30 dana od dana podnošenja pritužbe (u roku rješavanja po pritužbi), izuzev ukoliko zbog složenosti ili propisanog postupka nije potreban duži rok.

Odgovor po pritužbi:Na podnesene pritužbe Gradonačelnik daje odgovor najdalje u roku od 30 dana od dana podnošenja pritužbe.

Dodatne informacije:Dodatne informacije o podnošenju pritužbi, zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj 055 233 186 ili neposredno u kancelariji broj 10. 

Obrazas za podnošenje pritužbi 91.23KB