Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za matične poslove i poslove mjesnih kancelarijaOdsjek za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija
Adresa:
Karađorđeva ulica 4
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 120
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Dragana Ljubojević

U Odsjeku za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija obavljaju se sledeći poslovi:
- evidencija ličnih stanja građana
- evidencija o državljanima BiH - Republike Srpske
- prijem zahtjeva za sticanje državljanstva BiH - Republike Srpske, otpust iz državljanstva BiH - Republike Srpske i dostavljanje nadležnom Ministarstvu
- rad Centra za birački spisak
- ovjera potpisa, rukopisa i prepisa
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
- stručni i administrativni poslovi za potrebe Odbora za žalbe Grada,
- drugi poslovi koji su propisima i aktima organa Grada stavljeni u djelokruga rada Odsjeka.