Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Jedinica za internu reviziju

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 165

Adresa elektronske pošte: [email protected]

Šef Službe: Nada Đurić


U Jedinici za internu reviziju  (IR) obavljaju se stručni poslovi iz oblasti interne revizije u javnom sektoru, u skladu sa Zakonom o sistemu ginansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, prihvaćenim standardima i smjernicama i pravilima Centralne jedinice za harmonizaciju Republike Srpske koja je zadužena za nadzor i koordinaciju rada jedinica za internu reviziju u Republici Srpskoj.  

Poslovi, odgovornosti i organizacija Jedinice za internu reviziju detaljnije se uređuje Poveljom rada interne revizije i Pravilnikom, u skladu sa zakonom, drugim propisima i standardima koji se primjenjuju u oblasti interne revizije u javnom sektoru.

Jedinica za IR je zadužena za internu reviziju svih organizacionih jedinica Gradske uprave, kao i drugih nižih potrošačkih jedinica lokalnog trezora koje nemaju uspostavljenu funkciju interne revizije. Poslovi interne revizije obuhvataju reviziju programa, aktivnosti i procesa po pojedinim funkcionalnim područjima koji doprinose ostvarivanju ciljeva Grada, a prevashodno se odnose na poslove uvjeravanja i poslove savjetodavne prirode.

Poslovi Jedinice za IR se vrše kroz revizije sistema, revizije usklađenosti, finansijske revizije, revizije učinka i naknadne revizije, u skladu sa utvrđenim ciljevima i predmetom pojedinačne interne revizije.

U Jedinici za IR obavljaju se poslovi koji se odnose  na:
- analizu i procjenu rizika i planiranje rada interne revizije, uključujući korisnike budžeta Grada koji nisu uspostavili ovu funkciju
- ocjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i  kontrole korisnika budžeta Grada, testiranje, ispitivanje i ocjenjivanje podataka i informacija u skladu sa planom interne revizije Grada i posebnim zahtjevima Gradonačelnika
- izvještavanje o rezultatima interne revizije i preporukama za korektivno djelovanje u cilju poboljšanja poslovanja i efikasnijeg i racionalnijeg trošenja budžetskih sredstava, uključujući praćenje izvršenja datih preporuka
- praćenje propisa i standarda iz oblasti interne revizije i kontinuirano profesionalno usavršavanje, kontakt i saradnja sa eksternom revizijom, pružanje konsultantskih usluga i drugi poslovi iz nadležnosti interne revizije, u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima koji regulišu ovu funkciju.

Jedinica za IR organizuje se na način koji omogućava izvršavanje poslova interne revizije u skladu sa propisima i standardima iz područja interne revizije, a razvija se u skladu sa dodijeljenim resursima i prioritetima Gradske uprave.

Po potrebi, u skladu sa smjernicama Centralne jedinice za harmonizaciju Republike Srpske, Jedinica za IR će vršiti nadzor i koordinaciju aktivnosti jedinica za internu reviziju budžetskih potrošača nižeg nivoa

Jedinica za internu reviziju nije odgovorna i ne vrši poslove koji nisu u okviru poslova interne revizije.  

 

Povelja interne revizije Grada Bijeljina 326.19KB