Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Turistička organizacija Grada Bijeljina


TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA BIJELjINA
Kneza Miloša 30
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 224 511
Faks: +387 (0)55 224 510

Adresa elektronske pošte: [email protected]
Internet-stranica: www.bijeljinaturizam.com


Turistička organizacija Grada Bijeljina je osnovana 2003. godine, radi vršenja poslova razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti na teritoriji Opštine Bijeljina.

Djelatnosti, zadaci i usluge Turističke organizacije su:

- promocija turizma jedinice lokalne samouprave
- unapređivanje i promocija izvornih vrijednosti Grada Bijeljina - tradicije, običaja, etnološkog blaga
- stvaranje pretpostavki za valorizaciju turističkih resursa Grada
- saradnja i koordinacija sa privrednim subjektima koji obavljaju turističku djelatnost ili ostale djelatnosti koje su direktno ili indirektno povezane sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategije razvoja Grada
- promocija i organizovanje kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih skupova i manifestacija koje doprinose razvoju turističke ponude Grada
- podsticanje razvoja područja Grada koja nisu uključena ili su nedovoljno uključena u turističku ponudu
- podsticanje i organizacija aktivnosti usmjerenih na zaštitu i održanje kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
- organizovanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruga i zaštite životne sredine na području Grada
- izrada programa i planova promocije turizma u skladu sa Strategijom promocije turizma i programskih aktivnosti TORS-a, realizovanje programa boravka studijskih grupa, pružanje ostalih servisnih informacija i usluga turistima
- saradnja sa udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma
- saradnja sa drugim turističkim organizacijama u Republici
- obrada podataka o broju i strukturi turista na području Grada i na području Turističke organizacije u cjelosti, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka i to najmanje jednom u šest mjeseci na godišnjem nivou
- sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude na teritoriji Grada
- izrada izvještaja o izvršenju zadataka, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Grada,
- izrada izvještaja i informacija za potrebe TORS-a
- učestvovanje u definisanju ciljeva i politike razvoja na nivou Grada
- prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista
- posredovanje u pružanju usluga fizičkih lica u seoskim domaćinstvima, kao i u pružanju usluga fizičkih lica u iznajmljivanju apartmana, soba i kuća
- obezbjeđivanje i izrada informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrijednosti Grada kao što su štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, promocija putem interneta, suveniri, prezentacije
- saradnja sa nadležnim organom Grada pri određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada i
- drugi poslove od interesa za promociju turizma na području Grada u skladu sa posebnim propisima.