Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za finansije i računovodstvo

Ovdje unijeti sadržaj.

Odsjek za finansije i računovodstvo

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 166
Adresa elektronske pošte: [email protected]


Šef Odsjeka: Ana Trifković


U Odsjeku za finansije i računovodstvo obavljaju se sljedeći poslovi: 
- učešće u izradi bilansa budžeta Grada i praćenje izvršenja rashoda budžeta po potrošačkim jedinicama Gradske uprave, usaglašavanje podataka i informacija o njihovoj  budžetskoj potrošnji
- učešće u analizi i prijedlozima za ispravke potraživanja po osnovu lokalnih prihoda
- formalna i suštinska kontrola finansijske dokumentacije Gradske uprave (likvidatura) dokumentacije i popunjavanje trezorskih obrazaca
- razvijanje i primjena računovodstvene metodologije u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvenim propisima
- obračun i isplata plata i drugih primanja zaposlenih
- obračun i isplata naknada odbornicima i članovima skupštinskih komisija
- obračun i isplata licima angažovanim po ugovorima
- evidencije o poreskim prijavama i statističke evidencije
- poslovi blagajne
- vođenje evidencija o javnim dobrima, osnovnim sredstvima i sitnom alatu i inventaru, prema zahtjevima važećih propisa i standarda
- izdavanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka
- izrada izvještaja za Skupštinu Grada, gradonačelnika, načelnika Odjeljenja, Ministarstvo finansija, Poresku upravu, budžetske korisnike i druge korisnike podataka po potrebi
- davanje uputstava i smjernica za popis imovine, praćenje popisa, koordinacija aktivnosti popisa
- izrada procedura iz djelokruga Odsjeka i praćenje njihovog izvršenja
- drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja