Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Slobodan pristup informacijama


VODIČ

Grada Bijeljina u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama 
 
 
SADRŽAJ

1. UVOD
2. POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
3, KAKO SE ODVIJA POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA
4. 
OGRANIČENjA PRAVA PRISTUPA INFORMACIJAMA
5. ZAVRŠNE ODREDBE
 
 
1. UVOD 

Ovaj Vodič je namijenjen svim podnosiocima zahtjeva za ostvarivanje prava proisteklim iz Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske (u daljem tekstu: ZOSPI).

Vodič pruža informacije vezane za nadležnosti Gradske uprave Grada Bijeljina (u daljem tekstu: Grad) u vezi sa ostvarivanjem prava proisteklim  iz ZOSPI-a ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/01), kao i pravima kojima podnosilac raspolaže, odnosno, procedurama na osnovu kojih se ta prava ostvaruju i rokovima.
 
Ovaj Vodič je besplatan i može se dobiti u pisanom obliku (na zahtjev stranke) ili pogledati na sajtu Grada.
 
2. POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su u nadležnosti javnog organa, a svaki javni organ ima pravnu obavezu da objavi takve informacije.
 
Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva (u formi obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Vodiča) u prostorijama Grada. Zahtjev se podnosi u Pisarnici i mora sadržati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacije.
 
Zahtjev mora biti na jednom od  jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.
 
Ako zahtjev podnosi fizičko lice, dužno je putem ličnih dokumenata dokazati svoj identitet.
Ako zahtjev podnosti zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili da ima punomoć datu od strane ovlašćenog lica.
 
Ako zahtjev nije podnesen u propisanoj formi i ne sadrži podatke na osnovu kojih se može indentifikovati tražena informacija, Grad će pozvati podnosioca zahtjeva da isti ispravi ili dopuni u određenom roku.
 
Grad je o zahtjevu za pristup informacijama dužan da odluči u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
Ukoliko Grad ne posjeduje traženu informaciju, Grad će u roku od 8 dana od dana prijema, zahtjev proslijediti nadležnom organu i o tome obavjestiti podnosioca.
 
3. KAKO SE ODVIJA POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

 
Po prijemu zahtjeva, Grad je dužan, da putem ovlašćenog službenika, razmotri činjenice  i okolnosti od značaja za obradu podnesenog zahtjeva.
 
U slučaju da se dozvoli pristup informacijama, u cjelosti ili djelimično, obavijestiće podnosioca zahtjeva:

  • o mogućnosti ličnog pristupa informacijama u prostorijama Grada,

  • ili, pod uslovom da je informacija kraća od deset strana, da se informacija u pisanom obliku dostavi podnosiocu zahtjeva,

  • o mogućnosti umnožavanja informacije, ako je informacija veća od deset strana, uz obaveznu prethodno izvršene uplate troškova umnožavanja informacije (za fotokopiranje informacije koja se traži naplaćuje se iznos od 0,50 feninga po stranici u skladu sa Uputstvom Ministarstva pravde Republike Srpske).

 
Pristup infromacijama obezbijediće se na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.
 
4. OGRANIČENjA PRAVA PRISTUPA INFORMACIJAMA

 
Grad Bijeljina može odbiti postupanje po zahtjevu, zbog nedostatka formalnih uslova, koji su predviđeni članom 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama. O tome mora obavjestiti podnosioca zahtjeva u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva rješenjem, sačinjenim u skladu sa ZOSPI-a.
Takvo rješenje mora sadržati sve specifična pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kome se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i upute o pravu obraćanja ombudsmanu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
 
Na odluku Grada, može se uložiti žalba u zakonskom roku.
 
 5. ZAVRŠNE ODREDBE

 
Dio ovog Vodiča su Indeks registar i obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.
 
  
Broj: 02-014-1-3543/23                                                         
Datum: 15.12.2023. godine                                                  


GRADONAČELNIK         
Ljubiša Petrović