Званична интернет презентација
Град Бијељина

2020. година


 
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града

Број: 01-013-1-4/20
Датум, 16.  јануар 2020. године
 
   
 ПРЕДМЕТ:   Позив на претплату "Службеног гласника 
                                  Града Бијељина" у 2020. години
 
 
Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје "Службени гласник Града Бијељина" у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.
 
Да би вам Стручна служба достављала "Службени гласник Града Бијељина" потребно је да се на исти претплатите.
         
 Претплата за "Службени гласник Града Бијељина" у 2020. години износи 100,00 КМ.
 
У цијену су урачунати трошкови поштарине.
 
Ако сте заинтересовани да се претплатите на "Службени гласник Града Бијељина у 2020. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.
 
Уколико нисте до сада били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина поред горе наведених података потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.
 
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Миодраг Бешлић