Званична интернет презентација
Град Бијељина

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 21. НОВЕМБАР
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 16. новембра 2023. године,  д о н о с и
 
О Д Л У К У
о радном времену за
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини
 
Члан 1.
Уторак 21. новембар 2023. године, када се празнује Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: републички празник), је нарадни дан, осим за субјекте наведене у члану 3. ове Одлуке.
 
 
Члан 2.
За вријеме трајања републичког празника, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичког празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадни дан, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком. 
 
Члан 3.
Апотеке, угоститељски објекти, ветеринарске амбуланте, бензинске пумпне и плинске станице и трговине на мало у склопу бензинских пумпних станица, трговине на мало на аутобуској станици, трговине на мало погребном опремом, привредни субјекти која обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача и продаје истих, као и продајна мјеста АД „Лутрија Републике Српске“ Бања Лука на подручју Града Бијељина, могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтијева процес рада.
Радно вријеме драгстора траје од 00,00 до 24,00 сата сваки дан.
 
 
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
Број:02-014-1-3298 /23                                                                         
Бијељина                                                                                               
Датум, 16. новембар 2023. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Љубиша Петровић