Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача за обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпадаНа основу члана 4. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17 и 12/18) и члана 71. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 9/17) Градоначелник Града Бијељине,  р а с п и с у ј е
 
 
                                                                      ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача
за обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада
 
I
 
Предмет јавног позива је прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача за обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката у Зони II из члана 3. став 1. тачка б) Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17 и 12/18).
 
            У складу са чланом 3. став 1. тачка б) Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17 и 12/18) Зона II обухвата простор: Попови, Дворови-Нови Дворови, Дијелови, Ново Село, Слобомир, Крива Бара, Горњи Бродац, Доњи Бродац, Велино Село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево и Тријешница.
     
 II
 
Oдвоз и депоновање комуналног отпада врши се на регионалну санитарну депонију "Бријесница" у Бијељини.
 
III
 
Обавеза даваоца комуналне услуге је да врши одвоз комуналног отпада са свих мјесних гробља, спортских терена, канцеларија мјесних заједница и од свих регистрованих корисника социјалне помоћи из Зоне II, без накнаде.
 
IV
Право учешћа имају сва правна лица, која испуњавају услове предвиђене јавним позивом.
Понуда се доставља у писаном облику (на прописаном образцу за достављање понуде), потписана од овлашћене особе понуђача, овјерена печатом, те се у истој обавезно наводи:
 • Пун назив и ЈИБ понуђача,
 • Понуђени мјесечни износ за обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада по домаћинству и по одређеним врстама дјелатности.
 
Oбављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада по домаћинству и по одређеним врстама дјелатности приказано је у сљедећим табелама:
 
Табела 1. Одвоз комуналног отпада из стамбених објеката који се одвози једном седмично
Ред.
број
Одвоз комуналног отпада из стамбених објеката
1 одвоз комуналног отпада по домаћинству
2 одвоз комуналног отпада са одвозом пепела у току званичне грејне сезоне по домаћинству
3 одвоз комуналног отпада за кориснике који повремено користе услуге одвоза  по домаћинству
 
Табела 2. Одвоз комуналног отпада од привредних субјеката који се одвози једном седмично
Ред.
број
Одвоз комуналног отпада за кориснике по одређеној врсти дјелатности
1 ћевабџинице, бурегџинице, фризерски салони, козметички салони, мање продавнице мјешовите робе, апотеке, пољопривредне апотеке, љекарске ординације, стоматолошке ординације, ветеринарске амбуланте, кладионице, коцкарнице, аутоперионице, брза храна, продавнице боја и лакова, цвјећаре, фитнес центри, кафићи, посластичарнице, меснице, рибарнице, пекаре, пицерије, салони намјештаја, стоваришта, банке, вулканизери и слично.
2 ресторани, диско клубови, мотели, хотели, мега маркети, бензинске пумпе и слично.
3 занатске радње (златаре, фотографи, оптичари, аутоелектричари, аутолимари, аутомеханичари, лимари, сајаџије, кројачке, обућарске и столарске радње, каменорезци, РТВ сервиси, књижаре, бутици, парфимерије, киосци, салони забавних игара, обданишта и слично.
 
Табела 3. Одвоз комуналног отпада по јединици мјере
Ред.
број
Одвоз комуналног отпада по јединици мјере
1 По једном контејнеру запремине 1,1м3
2 По једном контејнеру запремине 5,0м3
 
У случају да Скупштина Града Бијељина донесе Одлуку о измјени цијене комуналне услуге пријема и депоновања комуналног отпада на регионалној санитарној депонији „Бријесница“, дозвољена је корекција понуђених цијена за пружење услуга које су предмет јавног позива.
 
V
 
Понуђачи су обавезни уз уредно попуњен, потписан и овјерен образац за доставу понуда приложити сљедећу документацију:
 1. доказ о регистрацији за пружање предметних услуга,  у складу са важећим прописима према земљи поријекла (нпр. Рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима или извод из регистра предузетника, на основу кога се недвосмислено може закључити да је понуђач регистрован за извођење предметних услуга),
 2. рјешење-дозвола за управљање отпадом за дјелатности прикупљања и транспорта комуналног отпада издато од надлежног Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 3. листу опреме у сталном власништву,
 4. доказ да има на располагању минимум два специјална возила за одвоз комуналног отпада заједничке укупне носивости 15 т (смећар), као доказ доставити овјерене копије важећих потврда о регистрацији за возила,
 5. доказ да у радном односу имају најмање два возача и четири послужиоца возила, као доказ доставити:
  • списак радника запослених код понуђача, који обавезно мора да садржи име и презиме, матични број, стручну спрему и занимање радника, потписан и овјерен од стране понуђача и
  • извјештај о броју запослених радника код понуђача издат од стране Пореске управе Републике Српске, са датумом издавања не старијим од три мјесеца рачунајући до дана предаје понуде. Уколико понуђач није са простора Републике Српске, може доставити одговарајући документ друге надлежне институције, са датумом издавања не старијим од три мјесеца рачунајући до дана предаје понуде,
 6. овјерену писану изјаву којом понуђач под пуном материјалном и казненом одговорношћу изјављује да нема дуговања према Граду Бијељина и привредним друштвима у већинском власништву Града Бијељина по било ком основу,
 7. доказ о позитивном пословању у последње три године. Уколико је датум регистрације понуђача новији онда се достављају докази о пословању од дана регистрације до дана предаје понуде. Као доказ о позитивном пословању доставити биланс успјеха за 2016, 2017 и 2018. годину,
 8. Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да :
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
 б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
 
в) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима  земље у којој је регистрован;
 
Наведени докази прилажу се у оригиналу или овјереној копији, с тим да исти не смију бити старији од 90 дана рачунајући од дана подношења  понуде.
                                                              
Наведена документација је елиминаторна.
           
Избор најповољнијег понуђача врши се на временски период од  5 година.           
 
VI
 
Понуде се достављају лично предајом на писарницу Града Бијељина или путем поште, у затвореној коверти са назнаком "Јавни позив за обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада - НЕ ОТВАРАЈ", на адресу:  Град Бијељина, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 76000 Бијељина.
Понуде без обзира на начин доставе морају бити запримљене у писарници Града Бијељине најкасније до 08.04.2019. године, до 13:00 часова.
Понуде које нису стигле у прописаном року неће се отварати и враћају се понуђачу неотворене.
Непотпуне понуде неће се прихватити. Алтернативне понуде нису дозвољене.
Образац за достављање понуде може се преузети сваки радни дан од 8:00 до 16:00 часова у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине или се може преузети са Web странице Града Бијељина.
 
VII
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
 
Редни број Критеријум који се бодује Максималан број бодова
1. Цијена одвоза комуналног отпада по домаћинству 65
2. Цијена одвоза комуналног отпада по домаћинству са одвозом пепела у току званичне грејне сезоне 5
3. Цијена одвоза комуналног отпада по домаћинству за кориснике који повремено користе услуге одвоза 5
4. Цијена одвоза комуналног отпада за кориснике из тачке 1. табеле 3. 5
5. Цијена одвоза комуналног отпада за кориснике из тачке 2. табеле 3. 5
6. Цијена одвоза комуналног отпада за кориснике из тачке 3. табеле 3. 5
7. Цијена одвоза комуналног отпада по једном контејнеру (1,1м3) 5
8. Цијена одвоза комуналног отпада по једном контејнеру (5,0м3) 5
УКУПНО МОГУЋИХ КОНАЧНИХ БОДОВА 100
 
У случају да два или више понуђача имају исти број бодова повољнији је понуђач чија је понуда прије запримљена у Писарници Града Бијељине.
 

VIII
 
Отварање понуда ће се обавити јавно дана 08.04.2019. године, у 13:30 часова, у просторијама Градске управе Града Бијељине.
            Понуђачи или њихови овлаштени представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
            Град Бијељина задржава право да не прихвати ниједну понуду, без обзира на понуђене услове.
IX
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка доноси Градоначелник у року од 30 дана од дана отварања понуда. Уз обавјештење о резулататима поступка свим понуђачима ће се доставити Одлука о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка.
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка понуђачи имају право приговора Градоначелнику у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке.
Одлука Градоначелника о приговору је коначна.
 
X
 
Одабрани понуђач дужан је потписати уговор о пружању услуга у року од 30 дана рачунајући од дана доставе позива за закључење уговора.
 
XI
 
Овај јавни позив ће се објавити у Службеном гласнику Града Бијељина, дневном листу „Ослобођење“, Огласној табли Градске управе Града Бијељина и Web страници Града Бијељина.
Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Градској управи Града Бијељини, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. Контакт телефон 055/233-174, Факс: 055/233-160.
 
 
 
 
Број:    02-014-1-1505/19                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум, 22.03.2019. године 
Бијељина                                                                                                    Мићо Мићић

Образац за достављање понуде 67.5KB