Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМНа основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 36/19), члана 11. Закона о граду („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина “, број: 9/17), члана 1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11) и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу признања града за волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града Бијељина,  расписује:
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ
 
 
I
 
Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога за додјелу признања града за волонтерски активизам (у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
                                                         
 
II
      
Признања се додјељују организаторима волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима за  додјелу признања " Захвалница волонтеру / организатору волонтирања"  и
„ Награда Града Бијељине за волонтерски активизам“.
 
III
 
Избор кандидата за додјелу признања града за волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).
 
IV
 
Приједлог за додјелу признања „Награда Града Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:
 
  • назив награде за коју се предлаже,
  • податке о предлагачу и кандидату за додјелу признања ( име и презиме за физичка лица,  односно назив, сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
  • писану сагласност кандидата за учешће у овом поступку одабира,
  • опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов значај за ширу друштвену заједницу,
  • попис приложене документације која потврђује да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у подручју за које се додјељује ово признање града (потврда, уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски запис и сл.).
 
Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/организатору волонтирања“, поред
наведеног кандидата и предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге због чега
се неко лице предлаже.Уз приједлог се може доставити и одговарајућа документација, а
обавезно ће се доставити по захтјеву Комисије.
 
V
   
Пријаву могу поднијети сва заинтересована физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу јавног позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам.
 
 
VI
 
Сви обрасци се могу преузети у згради Градске управе Града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници града www.gradbijeljina.org
 
VII

Јавни позив се објављује на огласној табли Градске управе Града Бијељина, Службеном гласнику Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.

Рок за достављање приједлога истиче 30. октобра текуће године.
 
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Градске управе Града Бијељине  или слати путем поште на адресу :
 
          Република Српска
          Градска управа Града Бијељина
          Краља Петра I Карађорђевића 1
          Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам, са назнаком:
          НЕ ОТВАРАЈ !
 
  VIII
                                                                          
О резултатима конкурса за избор кандидата, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем.
                     
 
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !
                                                
  
 Број: 02-54-7/19                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Бијељина,                                                                                                       Мићо Мићић
 Датум: 27.09.2019.године